2 semestry /3 600 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
65% On-Line
35% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Partner studiów
Cel Studiów

Kierunek o profilu doskonalącym - studia przygotowujące do pracy poza systemem oświaty.

Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera;

Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD;

Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidulane Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych;

Wczesna interwencja diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem;

Planowanie pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD;

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera.

W programie

Zagadnienia związane z diagnozą nozologiczną i funkcjonalną, określaniem kierunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD, opracowywaniem indywidualnych rozwiązań takich jak zajęcia indywidualne i grupowe (TUS, TUK, itp.), umiejętność dostosowania sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, praktyczne rozwiązania terapeutyczne.

Korzyści

Absolwent uzyska następujące korzyści:
1.Umiejętność organizowania pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami ze spektrum ASD
2.Umiejętności związane z przeprowadzeniem diagnozy funkcjonalnej i opracowania programów terapeutycznych
3.Wiedzę na temat metod terapeutycznych opartych o „evidence based”.
4.Wiedzę jak rozwijać obszary deficytowe osób z ASD, w tym jak pracować nad kształtowaniem kompetencji społecznych i rozwojem komunikacji.
5.Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z ASD.

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

mgr Magdalena Charbicka

Kadra

mgr Magdalena Charbicka- oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wykładowca akademicki, udział w projekcie walidacyjnym narzędzia do diagnozy zaburzeń autystycznych ADOS-2 i ADI-R; prowadzi TUS-y i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z ASD w Pracowni Diagnostyczno-Terapeutycznej „SENSORIS”, prywatna praktyka terapeutyczna

 

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. Terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka  licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

 

mgr Renata Frontczak – psycholog-diagnosta, terapeuta poznawczo-behawioralny,  polonista i egzaminator  maturalny, praktyk  w pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD, trener programu „Przyjaciele Zippiego”, socjo i arte terapeuta osób z zaburzeniami rozwojowymi, prowadzi TUS-y dla dzieci i młodzieży z ASD w Pracowni Diagnostyczno-Terapeutycznej „SENSORIS”

 

mgr Ilona Kraska – oligofrenopedagog, terapeuta osób z ASD, specjalista od rozwijania komunikacji alternatywnej i  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, udział w projekcie walidacyjnym narzędzia do diagnozy zaburzeń autystycznych ADOS-2 i ADI-R

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni