Mechatronika – przygotowanie nauczycieli - Podyplomowe

Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego

3 semestry /5 300 PLN / Łódź / Płatne w 15 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zawodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w nowym obszarze zawodowym, jakim jest mechatronika. Absolwenci studiów podyplomowych z mechatroniki, zdobywają uprawinienia nauczyciela przedmiotów zawodowych. Nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć zgodnie z nową podstawą programową w ramach kwalifikacji:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie „Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego” adresujemy do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które pragną przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w obszarze Mechatroniki. Studia dedykowane są również czynnym nauczycielom, którzy pragną zdobyć przygotowanie do nauczania w ramach drugiego przedmiotu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych, sprawdź program studiów oraz naszą kadrę pełną profesjonlaistów. 

W programie

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która obejmuje swoją treścią  m.in. mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Słuchacz jako przyszły nauczyciel przedmiotów zawodowych, zdobywa wiedzę z tych dziedzin w wymiarze praktycznym. Treści programowe w ramach studiów podyplomowych zostały tak dobrane, aby pokazać jej praktyczny wymiar i obejmują m.in.:

 • Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki.
 • Podstawy automatyki.
 • Podstawy robotyki.
 • Technologię montażu urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Eksploatację urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Naprawę urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Programowanie sterowników PLC.
 • Programowanie manipulatorów i robotów.
 • Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC.
 • Zarządzanie produkcją.
 • Dydaktykę mechatroniki z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia (w tym kształcenia na odległość).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Mechatronika przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego pozwoli absolwentom na:

 • uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pracę w charakterze nauczyciela mechatronicznych przedmiotów zawodowych w systemie kształcenia modułowego i przedmiotowego,
 • możliwość zdobycia przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu,
 • uzyskanie kompetencji dzięki kadrze z doświadczeniem praktycznym,
 • uzyskanie kwalifikacji nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Absolwenci tego kierunku, zdobędą kompleksowe przygotowanie do pełnienia roli nauczyciela przedmiotów zawodowych w różnych typach szkół zawodowych. Praktyczny wymiar studiów, pozwoli słuchaczom zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, automatyki czy robotyki. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od roku 1996 organizacja zorientowana na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych tworzy warunki do osiągania kompetencji zawodowych w różnych obszarach. Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. Instytucja wspiera zarówno wykładowców akademickich, nauczycieli przedmiotów zawowodych jak i pedagogów z każdego szczebla systemu edukacji. Celem budowania sprzężenia zwrotnego w układzie szkoła-pracodawcy proces uczenia się w ŁCDNiKP realizowany jest w porozumieniu z pracodawcami i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

W ramach studiów słuchacze korzystają ze specjalistycznych labolatoriów ŁCDNIKP:

 

Czas trwania

3 semestry – 410 godzin

Opiekun merytoryczny

Opiekun merytoryczny: mgr Barbara Kapruziak

Patronat merytoryczny nad kierunkiem objęło Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia w ramach studiów podyplomowych Mechatronika- przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego znajdują się osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Mechatroniki do praktyki szkolnej, posiadające wiedzę merytoryczną w tym obszarze zawodowym i ukierunkowane na praktyczne jej stosowanie. Wśród naszej kadry m.in.:

mgr inż. Paweł Krawczak – nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych „Zaawansowane układy mechatroniki” Politechniki Łódzkiej, kierownik Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej, nauczyciel w obszarze programowania i obsługi obrabiarek CNC. Współpracuje z pracodawcami i instytucjami rynku pracy na rzecz modernizacji i rozwoju kształcenia zawodowego. Projektuje, organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia uczniów, nauczycieli i dorosłych mających na celu osiąganie kwalifikacji zawodowych w zakresie programowania obrabiarek sterownych numerycznie CNC i mechatroniki. Współautor Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu „Technik teleinformatyk” oraz „Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”. Ekspert  metodologiczny ds. opracowania krajowych standardów kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodycznych dla nauczycieli z zakresu metodyki kształcenia, kształcenia modułowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce edukacyjnej.

mgr inż. Ryszard Muchowiecki – nauczyciel kontraktowy absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, specjalność Automatyka, technik mechatronik. Nauczyciel przedmiotów zawodowych z dziedziny mechatroniki na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, kształcącej zarówno młodzież jak i dorosłych. Posiada bogate doświadczenie pracy w przemyśle na stanowiskach konstruktora maszyn przemysłowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W swej bogatej praktyce inżyniera zajmował się konstruowaniem i programowaniem urządzeń mechatronicznych wyposażonych w mikroprocesorowe sterowniki przemysłowe. Nadzorował pracę przedsiębiorstwa produkcyjnego z punktu widzenia zarządzania jakością procesów działania firmy jak i procesem wytwarzania urządzeń elektronicznych. Posiada certyfikaty będące świadectwami ustawicznego doskonalenia zawodowego między innymi: „Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego”, „Wykształceni Technologią”, „Auto Unia – ku nowoczesnym szkołom zawodowym”, „Metody coachingowe w pracy doradcy” i inne. Zdobywca „Dyplomu w konkursie Najlepszy scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektu” oraz „Nagrody Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za szczególne osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne w systemie kształcenia zawodowego, która stanowi wyraz uznania dla efektów działań na rzecz jakości procesów edukacyjnych w obszarze kształcenia praktycznego”. Aktywny uczestnik działań na rzecz organizacji warsztatów, kursów doskonalących, zajęć kwalifikacyjnych i konkursów zawodowych na terenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

mgr inż. Mariusz Mosiński – nauczyciel kontraktowy, Absolwent wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność: Automatyka i Metrologia (specjalizacja: Analogowe i Cyfrowe Układy Automatyki) oraz Informatyka Stosowana. Absolwent studiów podyplomowych: Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nauczyciel młodzieży szkoły średniej w ramach technikum mechatronicznego oraz dorosłych w ramach kursów kwalifikacyjnych. Prowadzi zajęcia w obszarze projektowania, montażu i uruchamiania urządzeń i systemów pneumatycznych, elektropneumatycznych, hydraulicznych, elektrohydraulicznych, elektroniczych oraz sterowanych sterownikami PLC, programowania sterowników PLC, programowania robotów przemysłowych, programowania układów mikroprocesorowych.

mgr inż. Ryszard Zankowski – nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych „Zaawansowane układy mechatroniki” Politechniki Łódzkiej, konsultant w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej, nauczyciel w obszarze programowania i obsługi sterowników PLC. Projektuje, organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia uczniów, nauczycieli i dorosłych mających na celu osiąganie kwalifikacji zawodowych w zakresie mechatroniki. Współautor Standardu Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu „Technik teleinformatyk” oraz „Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych”. Egzaminator CKE i nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych: E.3 „Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych”, E.18 „Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych”, E.19 „Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych”. Trener prowadzący zajęcia w ramach kursów mechatronicznych związanych z projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2, Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni