2 semestry /3 400 PLN / zarzadzanie-bezpieczenstwem-wewnetrznymPłatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Dla osób pracujących w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla osób starających się o pracę studia stanowią uzasadnienie merytoryczne do podjęcia służby w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności w rządowej bądź samorządowej administracji publicznej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach bądź w instytucjach prywatnych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w służbach bądź w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia są kierowane również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą publiczną w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

W programie
Program studiów Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym obejmuje następujące przedmioty:
 
1. Umowy międzynarodowe i prawo unijne normujące zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
2. Polskie prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
3. Prawne gwarancje ochrony praw człowieka 
4. Prawo migracyjne i prawo o cudzoziemcach
5. Instytucje międzynarodowe i krajowe właściwe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i ich kompetencje 
6. Procedury międzynarodowej i krajowej współpracy instytucjonalnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
7. Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
8. Metody zwalczania terroryzmu
9. Konsekwencje migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
10. Podstawy kryminologii i kryminalistyki 
11. Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa 
12. Ochrona informacji niejawnych 
13. Wybrane elementy prawa karnego 
14. Postępowanie karne
15. Odpowiedzialność i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 
16. Psychologia kryzysu, sposoby rozwiązywania konfliktów 
17. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie bezpieczeństwem
18. Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
19. Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry - 200 godzin

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Prawo pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni