2 semestry / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3400

Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej.

Adresaci

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w służbach bądź w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia są kierowane również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą publiczną w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

W programie
Program studiów Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym obejmuje następujące przedmioty:
 • Umowy międzynarodowe i prawo unijne normujące zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Polskie prawo bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Prawne gwarancje ochrony praw człowieka 
 • Prawo migracyjne i prawo o cudzoziemcach
 • Instytucje międzynarodowe i krajowe właściwe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i ich kompetencje 
 • Procedury międzynarodowej i krajowej współpracy instytucjonalnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa
 • Metody zwalczania terroryzmu
 • Konsekwencje migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki 
 • Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa 
 • Ochrona informacji niejawnych 
 • Wybrane elementy prawa karnego 
 • Postępowanie karne
 • Odpowiedzialność i etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 
 • Psychologia kryzysu, sposoby rozwiązywania konfliktów 
 • Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie bezpieczeństwem
 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Seminarium dyplomowe
Korzyści

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Dla osób pracujących w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla osób starających się o pracę studia stanowią uzasadnienie merytoryczne do podjęcia służby w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności w rządowej bądź samorządowej administracji publicznej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach bądź w instytucjach prywatnych.

Czas trwania

2 semestry - 200 godzin

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Prawo pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek