2 semestry /3 400 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miastaStudia Online
75% On-Line
25% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 4
Cel Studiów

Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, emigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym i aktualnym. Z procesem tym mogą się wiązać określone zagrożenia dla wydolności organizacyjnej struktur państwa, jak również dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesami przyjęcia, pobytu i integracji migrantów. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez uczestników wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe, unijne i krajowe prawo migracyjne, a także zdobycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

Adresaci

Studia dedykowane są w szczególności funkcjonariuszom Policji, straży miejskich, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb specjalnych i innych służb mundurowych. Adresatami studiów są również pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz działacze organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych czy zawodowych zajmują się zjawiskiem migracji, w szczególności dokonują obsługi cudzoziemców i repatriantów. Studia są kierowane do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy na temat procesów migracyjnych oraz prawa migracyjnego, jak również do osób planujących zatrudnienie w instytucjach zajmujących się migrantami i repatriantami oraz Polakami zamieszkującymi poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

W programie
Program studiów Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych obejmuje następujące przedmioty:
1. Unijna i krajowa polityka migracyjna
2. Prawo azylowe i wizowe
3. Prawo ochrony praw człowieka 
4. Podstawy wiedzy o problemach migracyjnych 
5. Wybrane zagadnienia szariatu
6. Prawo repatriacyjne i Karta Polaka
7. Wybrane elementy prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego 
8. Zasady pobytu i prawa cudzoziemców i repatriantów w Polsce
9. Unijne i polskie prawo migracyjne 
10. Podstawy prawne zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców 
11. Integracja cudzoziemców i repatriantów
12. Kodeks Graniczny Schengen 
13. Kompetencje i procedury współpracy instytucji odpowiedzialnych w zakresie migracji, bezpieczeństwa i ochrony granic 
14. Elementy prawa podatkowego i celnego 
15. Kraje pochodzenia imigrantów i repatriantów – ustrój, kultura, społeczeństwo, gospodarka 
16. Komunikacja międzykulturowa i rozwiązywanie konfliktów 
17. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce 
18. Międzynarodowa i krajowa współpraca służb migracyjnych i bezpieczeństwa 
19. Zagrożenia związane z procesami migracyjnymi i przeciwdziałanie im 
20. Elementy prawa postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego i karnego w sprawach z elementem cudzoziemskim 
21. Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry - 200 godzin

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Prawo pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni