2 semestry /4 600 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.
W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

 • wewnątrz organizacji – poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych, niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
 • na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Celem, który chcemy osiągnąć zapraszając do udziału w studiach, jest naświetlenie tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych.

Obrót gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą transparentność i przejrzystość działania, promowanie pozytywnych wzorców etycznych oraz wprowadzanie przepisów dot. unikania konfliktów interesów. Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności – compliance obejmująca m.in. wspomniane wyżej elementy umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie istotnie wzrasta.

W programie

Program studiów podyplomowych Compliance w organizacji obejmuje następujące przedmioty:

 • Otoczenie prawne organizacji
 • Etyka biznesu i ład korporacyjny
 • Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
 • Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością
 • Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości
Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa jest bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych prelegentów udało nam się skompletować tę wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności metodykę tworzenia infrastruktury działu compliance w organizacji. Studia te są pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów compliance w przedsiębiorstwach. Wraz z doświadczonymi ekspertami wypracują Państwo w oparciu o teoretyczne podstawy również praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie w celu osiągania przez nie celów biznesowych.

Uczestnicy studiów:

 • Będą bardziej świadomi istoty oraz charakteru i zakresu funkcji compliance
 • Będą potrafili scharakteryzować różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa,
 • Nauczą się rozgraniczać zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance,
 • Nauczą się stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji,
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance
 • Nauczą się definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
 • Zapoznają się z zasadami określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie "Compliance manager / officer"

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Kadra

Marcin Galiński,  absolwent Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Przez blisko 10 lat pracował w obszarach sprzedażowych (w tym związanych z instrumentami finansowymi i obrotem giełdowym) w różnych instytucjach finansowych (Bank Pekao SA, Nordea, Bank BGŻ) jak i poza rynkiem finansowym. Od 2009 zajmuje stanowiska eksperckie w Departamencie Compliance w Banku BGŻ, gdzie odpowiada za ochronę interesów klientów Banku oraz identyfikację i monitorowanie ryzyk braku zgodności w innych obszarach działalności. Uczestniczył w licznych projektach w zakresie ryzyka braku zgodności w Banku. Posiada certyfikat „Compliance Officer w instytucjach finansowych” wydany przez Institute for International Research, ukończył liczne szkolenia specjalistyczne oraz z zakresu komunikacji i zarządzania.

Radosław Wójcik, Certyfikowany audytor informatyczny (CISA), certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), certyfikowany audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych, certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w Środowisku IT na Politechnice Warszawskiej.

Autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i audytu wewnętrznego.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia ISACA.

Doświadczenie zdobywał w sektorze publicznym pracując jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, audytor wewnętrzny oraz biorąc udział w projektach informatycznych.

Obecnie pracuje jako audytor wewnętrzny w banku komercyjnym, realizując zadania audytowe w zakresie systemów teleinformatycznych w Polsce jak również za granicą, w zakresie m.in. zgodności z wymaganiami regulacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, zabezpieczenia aplikacji bankowych jak również systemów bankowości elektronicznej.

Mikołaj Rappé-Niemirski  (SixSigma Green Belt, CFS), jest absolwentem Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 12-letnie doświadczenie w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem zgodności oraz efektywnością przedsiębiorstw. Zajmował zarówno stanowiska specjalistyczne, jak i menedżerskie w sieci sprzedaży, wdrażaniu projektów strategicznych oraz audycie wewnętrznym. W latach 2005-2007 uczestnik Programu Rezerwowej Kadry Kierowniczej-Management Development w Banku BGŻ. Realizował liczne projekty audytowe w obszarach: rynków finansowych, zarządzania ryzykiem, compliance, private banking, operacji, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Pracując dla Grupy KBC (Kredyt Bank) sprawował funkcję Sekretarza Komitetu Audytu oraz Głównego Metodologa. Był także odpowiedzialny za ewaluację jakości audytu wewnętrznego. Lider Zmian – prowadził projekty SixSigma w obszarze Audytu i Kontroli Wewnętrzej, z powodzeniem optymalizując procesy i wykazując wartość dodaną oraz znaczące oszczędności budżetowe dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów jednostki.

Igor Ostrowski (SixSigma Black Belt), jest absolwentem Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami, które zdobywał zarówno w spółkach skarbu państwa, jak i w sektorze prywatnym. Prowadził projekty optymalizacyjne LEAN Six Sigma w obszarach: obsługi klienta i operacji. Zajmował się opracowywaniem, utrzymaniem i rozwojem systemów wskaźników monitorujących procesy operacyjne. Był również odpowiedzialny za projekty, analizy, szkolenie oraz coaching w obszarze „Process Improvement”. Z powodzeniem wdrażał wyspecjalizowane aplikacje monitorujące produktywność. Ma doświadczenie w kierowaniu bezpośrednio zespołami liczącymi do kilkudziesięciu podwładnych zarówno bezpośrednio jak i w strukturze projektowej.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 13 LIPCA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 15% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!