2 semestry / Łódź / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 600 PLN

Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.
W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną.

Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Zadania te przebiegać mają dwutorowo:

 • wewnątrz organizacji – poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych, niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;
 • na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Celem, który chcemy osiągnąć zapraszając do udziału w studiach, jest naświetlenie tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych.

Obrót gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą transparentność i przejrzystość działania, promowanie pozytywnych wzorców etycznych oraz wprowadzanie przepisów dot. unikania konfliktów interesów. Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności – compliance obejmująca m.in. wspomniane wyżej elementy umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie istotnie wzrasta.

W programie

Program studiów podyplomowych Compliance w organizacji obejmuje następujące przedmioty:

 • Cel działalności i otoczenie prawne organizacji. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny oraz standardy wspierające compliance. Etyka i ład korporacyjny jako fundament kultury organizacyjnej. Compliance jako element systemu zarządzania organizacją

Organizacja i zarządzanie zespołem compliance, charakterystyka Compliance Oficera.

 • Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja, analiza, ocena i monitoring ryzyka (ISO 31000)
 • Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępstwom gospodarczym
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji (ISO 37001), konfliktu interesów i oszustw, certyfikacja programu antykorupcyjnego
 • Polityka i metody zgłaszania niezgodności, sygnaliści (whistleblowing), ochrona osób zgłaszających naruszenia  (Dyrektywa PUiR 2019/1937), prowadzenie postępowań wyjaśniających, weryfikacja partnerów biznesowych, programy szkoleniowe dla pracowników, współpraca z regulatorami rynku
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 37301)
 • Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodologia i dobre praktyki.
 • Obszary działalności, programy compliance - metodologia i przykłady.

Wymagania AML, MDR i anty-trust w organizacjach niefinansowych

 • Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo
 • Kodeks postępowania dla parterów, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000)
 • RODO - ochrona danych osobowych

Compliance w bankowości, rekomendacja H, UOKiK

 • Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo
 • Ryzyko technologiczne, zapewnienie ciągłość działalności (ISO 22301)
 • Zarządzanie procesami, podział obowiązków, a odpowiedzialność
 • Efektywność compliance, raportowanie wyników programu compliance
 • Analiza śledcza, trendy i nowe wyzwania w compliance, etyka cyfrowa
 • Kontrola biznesowa - zarządzanie ryzykiem podatkowym
Korzyści

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa jest bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych prelegentów udało nam się skompletować tę wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności metodykę tworzenia infrastruktury działu compliance w organizacji. Studia te są pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów compliance w przedsiębiorstwach. Wraz z doświadczonymi ekspertami wypracują Państwo w oparciu o teoretyczne podstawy również praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie w celu osiągania przez nie celów biznesowych.

Uczestnicy studiów:

 • Będą bardziej świadomi istoty oraz charakteru i zakresu funkcji compliance
 • Będą potrafili scharakteryzować różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa,
 • Nauczą się rozgraniczać zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance,
 • Nauczą się stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji,
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance
 • Nauczą się definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
 • Zapoznają się z zasadami określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

2. Certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie "Compliance manager / officer"

3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

    http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html

4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją.

   / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html  /

Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

Opiekun merytoryczny

Andrzej Kasiński

Kadra
 • Leszek Adamski
 • Ewa Gąsiorowska
 • Piotr Chmiel
 • Adam Chwalisz
 • Artur Gębicz
 • Rafał Hryniewicz
 • Stanisław Hady-Głowiak
 • Andrzej Kasiński
 • Sabina Kowalczyk
 • Krzysztof Wojtczak
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek