2 semestry /3 600 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością.

Adresaci

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji, wydane przez TÜV NORD Polska, na Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego TÜV NORD Polska. Egzaminy prowadzone są przez przedstawiciela TÜV NORD. Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

W programie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TÜV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami.

Program studiów opracowany wspólnie przez Uczelnię oraz TÜV NORD Polska Sp. z o.o. uwzględnia najnowsze wymagania standardu ISO 9001:2015.
www.tuv-nord.pl

Program kierunku: 

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 180
liczba zjazdów: 10

I. Pełnomocnik systemu zarządzania jakością – (84 godz.)

1. System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo 16 godz.
podstawy zarządzania jakością * pojęcia i definicje dotyczące jakości * czym jest system zarządzania jakością (SZJ) * normy i wytyczne *  normy ISO serii 9000 * perspektywa - jeszcze lepiej niż ISO* zrozumienie organizacji i jej kontekstu* zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych*  zakres systemu*  system zarządzania jakością i jego procesy* podstawy procesu* przywództwo i zaangażowanie * orientacja na klienta* realizacja polityki jakości poprzez wizję i misję * role, odpowiedzialność i uprawnienia * psychologiczne podstawy ludzkiego działania * motywacja i wartości: hierarchia potrzeb * struktura projektu * cele do projektu* plan projektu  * realizacja projektu

2. System zarządzania jakością:  Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów – 12 godz.

działania odnoszące się ryzyka i szans* cele jakości i planowanie ich osiągnięcia* planowanie zmian *ludzie w SZJ i jego procesach* zarządzanie infrastrukturą* środowisko dla działania procesów* zasoby do monitorowania i pomiarów* zarządzanie wiedzą w organizacji* kompetencje, świadomość i komunikacja*udokumentowane informacje: funkcja i korzyści z dokumentowania SZJ* wymagania dotyczące dokumentowania informacji* budowa przykładowej dokumentacji systemowej* opisy procesów* opracowanie i aktualizowanie oraz nadzór nad udokumentowanymi informacjami

3. Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi 16 godz.
planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi*  określenie wymagań dla wyrobów i usług* komunikacja z klientem * przegląd wymagań dot. wyrobów i usług* projektowanie i rozwój wyrobów i usług* nadzór nad zewnętrznymi dostawcami wyrobów i usług * produkcja i dostarczanie usługi * zwalnianie wyrobów i usług* techniki kontroli jakości* nadzór nad niezgodnościami dot. wyjść z procesów, wyrobów i usług

4. Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie 12 godz.
monitorowanie i pomiary * zadowolenie klienta *analiza i ocena* audit wewnętrzny * przegląd zarządzania* niezgodności i działania korygujące * ciągłe doskonalenie* 7 narzędzi zarządzania” i ich funkcje * standardowe narzędzia zarządzania *  FMEA: systematyczne odkrywanie niezgodności * cel FMEA * pochodzenie FMEA

5. Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja 20 godz.
w jakim celu należy przeprowadzać audity i certyfikacje * podstawy przeprowadzania auditów * First-Party-Audit – wewnętrzny audit jakości * audit wyrobu, audit procesu i audit  systemu * Second-Party-Audit – audit dostawcy * Third-Party-Audit – certyfikacja * planowanie auditów* etapy auditu* przeprowadzanie i dokumentowanie wyników auditów.

6. Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji 8 godz.
komunikacja * elementy komunikacji * podstawy komunikacji – cztery uszy dla wiadomości * prezentacja * przesłanie: dostosowanie do grupy docelowej * medium jest przesłaniem * prowadzenie przy pomocy moderacji * metoda moderacji – troje w pomieszczeniu * zadania moderatora: płaszczyzny rzeczowe i praca zbiorowa * metody wspomagające jakość pracy w grupach

 

II. Menedżer systemu zarządzania jakością – (64 godz.)

1. Przywództwo, planowanie  i skuteczne zarządzanie procesami 16 godz.
podstawy zarządzania procesem * dlaczego zarządzanie procesem * elementy zarządzania procesem * pętle regulacji procesu * reengineering procesów organizacji * historia Nagród Jakości * model doskonałości EFQM * zarządzanie ryzykiem * moduły/systemu zarządzania ryzykiem * wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem * Balanced Scorecard * przykłady techniki BSC * korzyści z techniki BSC

2. Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi 8 godz.
zorientowanie na pracowników i kwalifikacje * rozmowa indywidualna * ankietowanie pracowników * ocena skuteczności działań szkoleniowych * skuteczność działań doskonalących* planowanie produkcji i usług * utrzymanie jakości wyrobów i usług * dostarczanie wyrobów i usług * obsługa klienta * partnerstwo z dostawcami

3. Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia 12 godz.
analiza problemu – zastosowanie narzędzi statystycznych: dane – mierzalne, sprawdzalne, porównywalne * karta pomiarów * lista kreskowa * zbiorcza lista wad * histogram * wykres rozrzutu (rozproszenia) * porównanie parami * wykres Pareto * siedem narzędzi zarządzania: M7 i ich funkcje * wykres współzależności * wykres relacji * wykres drzewa * diagram macierzowy * wykres port folio * plan eliminacji problemów * just in time: plan sieciowy

4. Metody statystyczne 12 godz.
na tropie jakości * statystyka – zjawiska pod lupą * podstawowe pojęcia statystyki * parametry statystyczne * rozkład normalny * wpływy przypadkowe i systematyczne * statystyczna regulacja procesu SPC

5. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 12 godz.
zarządzanie niezgodnościami * klasyfikacja niezgodności * możliwości analiz niezgodności * procesy doskonalenia: metoda Kaizen * ocena procesu ciągłego doskonalenia * planowanie za pomocą FMEA * przebieg FMEA * wprowadzenie FMEA * systematyczne wykrywanie błędów * QFD w służbie klienta * QFD w systemie zarządzania jakością * fazy QFD * a po co FMEA? * po co QFD?

 

III. Inne systemy zarządzania (mogą być realizowane w I lub II semestrze) – (36 godz.)

1. System Zarządzania Środowiskowego 8 godz.
norma ISO 14001 * podstawy zarządzania środowiskowego * katalog wymagań normy ISO 14001 * polskie i europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska * aspekty środowiskowe, metody oceny * miary efektywności zarządzania środowiskowego * ekocontrolling i ekofinansowanie

2. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 8 godz.
zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, standardy zarządzania BHP (PN-N- 18001, OHSAS 18001, ISRS) * metody i zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego * monitoring i pomiary skuteczności zarządzania

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 8 godz.
ogólne informacje na temat normy * czym jest bezpieczeństwo informacji, najważniejsze zasady bezpieczeństwa informacji * wymagania normy ISO 27001 * identyfikacja i ocena ryzyka * wybór i wdrożenie sposobów zabezpieczenia informacji

4. Zarządzanie ryzykiem – 8 godz.
rodzaje ryzyka * modele zarządzania ryzykiem * identyfikacja i analiza ryzyka * postępowanie z ryzykiem * zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji * norma ISO 31000 * dobre praktyki zarządzania ryzykiem

5. CSR -Corporate Social Responsibility – 4 godz.
co to jest CSR ? * przykłady dobrowolnych inicjatyw i narzędzi na rzecz społecznej odpowiedzialności * Accountability (AA) 1000  * Global Reporting Initiative (GRI) *
SA 8000 (Social Accountability) * IQNet SR 10 * wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności - standard  ISO  26 000 * strategia CSR a zrównoważony rozwój * raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju

 

Korzyści

Studia dają możliwość przygotowania do egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakości (TÜV NORD Polska), Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (TÜV NORD Polska) oraz Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością. Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji, wydane przez TÜV NORD Polska, na Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego TÜV NORD Polska. Egzaminy prowadzone są przez przedstawiciela TÜV NORD. Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Czas trwania

2 semestry – 180 godzin

Test  sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze.

Opiekun merytoryczny

mgr Andrzej Żukowski

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią auditorzy TÜV NORD Polska Sp. z o.o. oraz wykładowcy Uczelni.

mgr Andrzej Żukowski – Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 18 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez Nigel Bauer & Associates LTD UK, Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems (certyfikat IRCA). Współpracuje jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami, m.in. Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Politechniką Częstochowską, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. Od ponad 15 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne, jako Lead Auditor TÜV NORD CERT GmbH. Posiada również doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów jakości (ISO 9001), środowiskowych (ISO 14001), BiHP (PN-N-18001) i HACCP w wielu polskich organizacjach.

mgr Adrian Cierpioł Konsultant w dziedzinie systemów zarządzania z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży. Pracował jako doradca w blisko 100-u organizacjach konsultując proces  wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz HACCP. Jeden z nielicznych specjalistów, którzy te umiejętności łączą dodatkowo z praktyczną znajomością zagadnień systemów zarządzania w laboratoriach, dla których prowadził prace przygotowawcze do akredytacji metod badawczych. W ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia w wyższych uczelniach takich jak: Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Biznesu. Jest auditorem wewnętrznym systemów jakości i środowiskowego. Należy także do grona kwalifikowanych wykładowców TÜV NORD.

mgr inż. Ryszard Sudara Z wykształcenia metalurg metali nieżelaznych. Swoją przygodę z systemami zarządzania, które stały się jego pasją, rozpoczął na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Trener i doradca dysponujący kilkunastoletnim doświadczeniem w systemowym podejściu do zarządzania. Współpracował jako doradca w ponad 100-u organizacjach pomagając wdrożyć systemy zarządzania jakością, środowiskowe i/lub BHP. Przeprowadził kilkaset szkoleń, w tym specjalistycznych, z w/w dziedzin. W ramach studiów podyplomowych prowadził i w dalszym ciągu realizuje zajęcia w wyższych uczelniach takich jak np. Politechnika Warszawska, SGGW, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie. Od kilkunastu lat jest Auditorem TÜV NORD Cert a od kilku lat Auditorem Wiodącym TÜV NORD Cert.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego. Partnerem merytorycznym programu jest TÜV NORD POLSKA.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni