Wiedza o Kulturze - Studia Podyplomowe Online

Wiedza o kulturze (WOK)

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Studia Online
80% On-Line
20% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 3
Cel Studiów

Tematyka studiów podyplomowych koncentruje się na różnorodnych dziedzinach kultury i sztuki (sztuki plastyczne, teatr, film, telewizja, nowe media, reklama).        

Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat różnych aspektów kultury, zarówno w aspekcie teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym – aktywnym wprowadzania młodzieży w życie kulturalne. Po ukończeniu studiów podyplomowych jest możliwość prowadzenie przedmiotu wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszechstronne przygotowanie do:

 • prowadzenia przedmiotu "wiedza o kulturze" w liceach ogólnokształcących i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów;
 • prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i szeroko pojętą kulturą np. bloków tematycznych, zajęć pozalekcyjnych i profilowanych „kultura regionu", „animacja kulturalna", ścieżki edukacyjne, warsztaty itp.;
 • animowania młodzieżowych i szkolnych wydarzeń kulturalnych;
 • uzupełnienia wiedzy humanistycznej o problemy kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuk, muzyki, teatru, filmu, telewizji, reklamy i sztuki medialnej;
 • prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;
 • prowadzenia zajęć związanych z percepcją sztuki i uczestnictwem kulturze;
 • samokształcenia i poszukiwania wiadomości oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł w zakresie edukacji kulturalnej;
 • opracowania programu autorskiego w oparciu o podstawy programowe i własne kompetencje i zainteresowanie;
 • aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli mających ukończone studia licencjackie lub magisterskie typu humanistycznego.

 • dla nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów uczących przedmiotu "wiedza o kulturze" prowadzących programy edukacyjne związane z kulturą i sztuką,
 • dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjach i szkołach podstawowych uczących języka polskiego, historii i innych przedmiotów, chcących poszerzyć wiedzę o elementy kultury i sztuki (historia sztuki, muzyka, teatr, film, kultura masowa, reklama, sztuki medialnej),
 • dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem do uczestnictwa w kulturze.
W programie

Program studiów ułożony jest tak, aby przedmioty teoretyczne stanowiły podstawę do działań praktycznych i projektowych w zakresie poznawania, rozumienia i czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym. Program studiów został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. 

W programie studiów przewidziane są zajęcia z zakresu historii kultury, filozofii, socjologii i antropologii kultury, historii i teorii sztuki, kultury i sztuki współczesnej, kultury masowej, a także zagadnienia dotyczące teatru, również wprowadzające w praktyczne aspekty animacji teatralnej. Osobny blok zajęć będzie prezentował problematykę historii filmu, filmu polskiego, nowych mediów, a także reklamy i telewizji. Zajęcia poświęcone będą również zagadnieniom z historii i teorii muzyki oraz jej roli w kulturze. Ważny jest również moduł przedmiotów dotyczących funkcjonowania i działalności instytucji i organizacji kultury oraz kultury regionalnej i turystyki, a także muzealnictwa i organizacji wystaw. Przedmioty te wprowadzą słuchaczy w praktyczne aspekty animowanych wydarzeń kulturalnych i funkcjonowania instytucji kultury. Studia łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną (projekty i warsztaty), zachęcając do realizacji projektów w obszarze kultury i sztuki.

W programie m.in.:

 • Historia sztuki
 • Teoria sztuki
 • Wstęp do filozofii
 • Historia i teoria kultury
 • Socjologia kultury
 • Antropologia kultury
 • Kultura współczesna
 • Kultura masowa
 • Sztuka współczesna
 • Teatr i widowisko w kulturze
 • Wiedza o teatrze i dramacie
 • Animacja widowisk teatralnych
 • Historia filmu
 • Film polski
 • Nowe media
 • Telewizja i mass media
 • Kultura regionalna i turystyka
 • Instytucje i organizacje kultury
 • Muzealnictwo i  podstawy organizacji wystaw
 • Historia i teoria muzyki
 • Muzyka w kulturze
 • Psychologia twórczości
 • Telewizja i mass media  
 • Metodyka nauczania
 • Praktyki        
Korzyści

Studia umożliwiają wielokierunkowe przygotowanie do prowadzenia przedmiotu wiedza o kulturze, samodzielne konstruowanie zagadnień do pracy z młodzieżą oraz przygotowywanie konspektów lekcji. Jednocześnie rozwijane będą umiejętności praktyczne w zakresie organizacji przedsięwzięć kultury młodzieżowej, animacji teatralnej, kultury regionalnej i organizacji wystaw i wydarzeń kulturalnych. W programie studiów zawarte są przedmioty z różnorodnych obszarów kultury, w ten sposób ukazana jest jej złożoność, również w kontekście nowych mediów i technologii.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

80% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 20% (3 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Ewa Gałązka

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

dr Beata Lisowska

dr Ewa Gałązka

dr Konrad Chmielecki

dr Dorota Eichstaedt

dr Jarosława Eichstaedt      

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni