Przedsiębiorczość

3 semestry /3 900 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
85% On-Line
15% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 2
Cel Studiów

Celem realizacji Studiów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej dzięki, której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych. Dokumentem, na bazie którego powstał program studiów, jest Podstawa Programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej.
Studia podyplomowe realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz. U. z dn. 6.02.2012 r., poz. 131).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczość kierowane są do obecnych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, jak również do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych.

W programie

Program studiów obejmuje następujące przedmioty, realizowane w blokach tematycznych:

 • Szkolny przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości z dydaktyką przedmiotową
 • Komunikacja interpersonalna a przedsiębiorczość
 • Rynek – jego cechy i funkcje
 • Rynek pracy – cechy i uwarunkowania
 • Globalizacja i integracja a gospodarka
 • Działalność Instytucji finansowych
 • Przedsiębiorstwo oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Wspomaganie edukacji ekonomicznej narzędziami TIK
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość” uzyska uprawnienia do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a ponadto nabędzie kompetencje umożliwiające prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej uczniów na różnych etapach kształcenia.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

85% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 15% (2 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.   

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni