3 semestry /3 900 PLN / pedagogika-resocjalizacyjna-0Płatne w 10 ratach
Dostępne miastaStudia Online


Liczba zjazdów: 3-4 zjazdy na semestr
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem  nowatorskich strategii oddziaływań.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

W programie

Program studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna obejmuje m.in. zagadnienia:

 • warsztat komunikacji interpersonalnej
 • warsztat rozwoju osobistego
 • podstawy psychologii klinicznej i sądowej
 • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • psychopatologia i psychoterapia rodziny
 • podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii
 • prawne podstawy pracy resocjalizacyjnej, penitencjarnej – mikrosystemy wychowawcze
 • komunikacja społeczna w resocjalizacji
 • diagnostyka resocjalizacyjna
 • metodyka wychowania resocjalizacyjnego
 • metodyka nauczania resocjalizacyjnego
 • mediacja społeczne – projektowanie socjalne
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • wybrane zagadnienia z kryminologii
 • psychokorekcja zaburzeń zachowania
 • terapia i resocjalizacja osób uzależnionych
 • warsztat twórczości
 • alternatywne modele resocjalizacji
 • seminarium dyplomowe
 • praktyki pedagogiczne w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych

Program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Korzyści

Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej przygotowują absolwentów do:

 • konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej
 • profesjonalnej diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych i niedostosowanych społecznie
 • wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy psychokorekcyjnej i terapeutycznej
 • stosowania podejść mediacyjnych w pracy socjalnej z klientem
Czas trwania

3 semestry – 420 godzin

330 h +120 h praktyk

 

Opiekun merytoryczny

mgr Anna Kozińska

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych z Pedagogiki resocjalizacyjnej m.in.:

mgr Monika Kacak – psycholog, 10 lat stażu w pracy terapeutycznej i treningowej (z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem oraz niedostosowaną społecznie, z rodzicami uczniów, wychowanków, z nauczycielami, pedagogami, psychologami). Zainteresowania: diagnozowanie i praca terapeutyczna z uczniami zagrożonymi, niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie, terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, psychopatologia i psychoterapia rodziny.

mgr Anna Kozińska – pedagog, socjoterapeuta, trener NLP, specjalista mediacji społecznej, lider zmian (SPE) certyfikowany przez MEN, praktyk w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, motywowania do zmiany, psychokorekcji zaburzeń zachowania, komunikowania się wielopoziomowego.

dr Renata Szczepanik – specjalista pedagogiki resocjalizacyjnej, adiunkt w Pracowni Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, autorka licznych prac naukowych z zakresu problematyki resocjalizacji.

mgr Krzysztof Wilski – psycholog, specjalista resocjalizacji, socjoterapeuta, mediator, trener treningu i warsztatu rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni praktyk – jako wychowawca, psycholog, nauczycieli dyrektor pracujący z tzw. trudną młodzieżą w placówkach resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Doświadczony w szkoleniach pracowników szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz studentów.

dr Barbara Wiśniewska – specjalista psychologii klinicznej z wieloletnią praktyką, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka licznych prac z zakresu psychologii klinicznej publikowanych w polskich i zagranicznych periodykach fachowych.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi przy współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Zajęcia odbywają się online na platformie edukacyjnej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W toku kształcenia przewidziane są trzy zjazdy stacjonarne tj. 65 h.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia