Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

3 semestry / 380 h /3 600 PLN / integralna-edukacja-przedszkolna-i-wczesnoszkolna / Płatne w 10 ratach
Dostępne miastaStudia Online
52% On-Line
48% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6-9
Cel Studiów

OSTATNI NABÓR NA KIERUNEK INTEGRALNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA!

Szanowni Państwo, Centrum Kształcenia Podyplomowego rozpoczęło ostatni nabór na kierunek Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, który planujemy rozpocząć jeszcze w roku akademickim 2018-2019.

Serdeczenie zapraszamy do rejestracji!

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

Adresaci

Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Ofertę kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, a także nauczyciela wychowania przedszkolnego.

W programie

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i obejmuje następujące zagadnienia:

 • warsztat umiejętności interpersonalnych
 • warsztat rozwijania myślenia twórczego
 • psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • psychologia wychowawcza
 • nowe koncepcje w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Polsce i na świecie
 • wprowadzenie do kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • edukacja literacko-językowa z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja matematyczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja środowiskowa i ekologiczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja twórcza z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • edukacja techniczna z metodyką w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • metodyka zajęć muzyczno-ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • metodyka pracy wychowawczej w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym
 • diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zastosowanie technik multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej i w wychowaniu przedszkolnym
Korzyści
 • Celem studiów jest wypromowanie zrozumienia edukacji zintegrowanej, której podstawowym zadaniem jest stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program studiów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie wychowania przedszkolnego oraz klas I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy m.in.
  z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, współczesnych koncepcji zintegrowanej edukacji, podstaw prawnych funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, czy psychologicznych zagadnień rozwoju, kształcenia i wychowania. Studia umożliwiają poznanie zasad metodyki nauczania, problematyki oceniania, diagnozowania oraz realizacji programu dydaktycznego.
 • Wzbogacenie programu o zajęcia prowadzone metodą warsztatową pozwala na kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie budowania relacji z uczniem, a także efektywnym działaniu, czy twórczym przezwyciężaniu sytuacji trudnych.
Czas trwania

3 semestry – 380 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

52% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 48% zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr Maria Maciaś

Kadra

Wśród naszej kadry:

dr Dorota Depczyńska – pedagog, socjoterapeutka, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AHE w Łodzi, specjalista w zakresie dydaktyki i metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz form pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, doświadczony i czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

mgr Dorota Nożewska – wykładowca, pedagog, szkoleniowiec, absolwentka Wydziału Historyczno-Filozoficznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (mgr wychowania przedszkolnego), nauczyciel dyplomowany Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, pomiaru dydaktycznego, propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori, a także kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. Posiada duże doświadczenie w pracy oświatowej (w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi), w zakresie przygotowywania programów nauczania, bardzo dobrą znajomość prawa oświatowego, współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. W obszarze jej zainteresowań pozostaje pedagogika przedszkolna, problematyka dojrzałości szkolnej, jak również problematyka kultury fizycznej i zdrowotnej.

dr Kamila Witerska – pedagog, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości AHE w Łodzi. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia a także mechanizmami wpływu społecznego na procesy uczenia się. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka  m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE oraz rozdziału dotyczącego dramy w podręczniku pedagogiki twórczości Krzysztofa J. Szmidta: Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni