Informatyka z elementami e-learningu

3 semestry /3 900 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych z zakresu Informatyka z elementami e-learningu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe w zreformowanym systemie edukacji.

Adresaci

Studia podyplomowe Informatyka z elementami e-learningu adresujemy do nauczycieli zainteresowanych zdobyciem uprawnień do nauczania przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Uczestnikiem studiów Informatyka z elementami e-learningu mogą być osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne oraz legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia.

W programie

W programie studiów podyplomowych Informatyka z elementami e-learningu m.in.:

 • Wstęp do informatyki, algorytmy.
 • Budowa komputera i składowe zestawu komputerowego.
 • Systemy operacyjne i programy użytkowe.
 • Podstawy edycji tekstu i niektóre opcje zaawansowane.
 • Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym.
 • Podstawy pracy z programami prezentacyjnymi.
 • Podstawy pracy z bazami danych.
 • Podstawy obsługi sieci Internet i poczty elektronicznej.
 • Sieci komputerowe i administrowanie szkolną siecią komputerową.
 • Podstawy grafiki komputerowej.
 • Projektowane stron internetowych – edycja szkolnej witryn internetowej.
 • Zabezpieczenia komputera przed intruzami i użytkowanie programów antywirusowych.
 • Multimedia w szkole – podłączanie i konfiguracja, projektowanie pomocy dydaktycznych.
 • Podstawy programowania w języku C++.
 • Podstawy programowanie w języku Delphi.
 • Wstęp do programowania w języku Java.
 • Nowoczesny typ oprogramowania – praca w tak zwanej „ Chmurze”.
 • Metodyka nauczania technologii informacyjnej.
 • Metodyka nauczania informatyki.
 • Wprowadzenie do e-learningu.
 • Metodyka zdalnego nauczania.
 • Projekt końcowy.
Korzyści

Absolwent po ukończeniu studiów wie, zna, potrafi:

 • Wie w jaki sposób przygotować komputer do pracy, konfiguruje interfejs.
 • Umie posługiwać się systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym.
 • Potrafi przygotować zajęcia z zastosowaniem multimediów i komputerowych pomocy dydaktycznych.
 • Zna systemy zabezpieczeń komputera i potrafi stosować profilaktykę antywirusową.
 • Potrafi przygotować szkolna witrynę internetową.
 • Zna podstawy grafiki komputerowej i potrafi przygotować interaktywne pomoce dydaktyczne.
 • Zna i wykorzystuje platformy e-learningowe do pracy zdalnej z uczniem.
 • Potrafi zarządzać szkolną Siecią Komputerową.
 • Korzysta z najnowszego oprogramowania w Chmurze.
 • Sprawnie instaluje i odinstalowuje wskazane oprogramowanie.
 • Absolwent jest przygotowany do uzyskania certyfikatu Europejskich Kompetencji Komputerowych ECCC w nauczanych modułach.
Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

UWAGA! Studia w formule Blended Learning. 170 h realizowanych jest e-learningowo, na platformie zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, 180 h realizowane jest stacjonarnie, podczas zjazdów weekendowych.

Opiekun merytoryczny

mgr Katarzyna Paliwoda

Kadra

Wśród naszej kadry m.in:

Katarzyna Paliwodakonsultant ds. informatyki WODN, koordynator ECCC Polska, trener i egzaminator europejskiego certyfikatu kompetencji komputerowych.

Sławomir Skonieczka – konsultant ds. informatyki WODN

Lidia Mirowska – opiekun platformy zdalnego nauczania Moodle – Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, certyfikowany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego, Metodyk Zdalnego Nauczania.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Informatyka z elementami e-learningu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni