Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

3 semestry /3 600 PLN / / Płatne w 10 ratach
Dostępne miasta
  • Łódź
Studia Online
60% On-Line
40% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 6
Cel Studiów

Program studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: historia w szkołach podstawowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresaci

Studia podyplomowe Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przeznaczone są dla absolwentów humanistycznych studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje, niezbędne do pracy w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel historii.  

W programie

Program obejmuje następujące zagadnienia:

– historia historiografii rozumiana jako nauka o badaniu piśmiennictwa historycznego, począwszy od zapisów starożytnych do najnowszych;

– przegląd i opis źródeł pozyskiwania danych historycznych;

– metodologia historii rozumiana jako nauka o badaniu metod, stosowanych w historycznym opisie;

– rola nauk pomocniczych historii (m.in. w procesie nabywania i przetwarzania wiedzy historycznej), dzięki którym historyk rozumie źródła historyczne oraz prowadzi badania historyczne (m.in. archeologia, archiwistyka, chronologia, dyplomatyka, genealogia, geografia polityczna, heraldyka, numizmatyka, paleografia, kryptografia, demografia historyczna, antropologia kultury);

– historia polityczna i gospodarcza – od starożytności do historii najnowszej (XXI wieku);

– metodyka pracy historyka w różnych typach szkół;

– metody aktywizujące w nauczaniu historii;

– praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– podstawa programowa a program nauczania historii w różnych typach szkół;

– praktyki zawodowe.

Studia kończą się egzaminem końcowym z historii (forma stacjonarna).  

Korzyści

Po ukończeniu studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się absolwent uzyska prawo uczenia historii w szkole podstawowej w systemie publicznym jak i niepublicznym. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej z zakresu historii, w trakcie  trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia umożliwiające zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia wnoszą informacje nt. pracy historyka w szkole (szczególnie – nowa podstawa programowa a programy nauczania), pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają one także zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania oraz realizacji procesu dydaktycznego.  

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin

60% programu kształcenia odbywa się przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 40% (6 zjazdów stacjonarnych) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr Ewa Zdziemborska-Jatczak  

Kadra

Wśród naszej kardy znajdują się czynni nauczyciele – historycy oraz doradcy metodyczni.

Wymagane dokumenty
  • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
  • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni