Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2 semestry /3 200 PLN / / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
 • Łódź
Studia Online
70% On-Line
30% stacjonarnie
Liczba zjazdów: 5
Cel Studiów

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwent studiów Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Posiada specjalistyczną i rzetelną wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
 • Zna podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE.
 • Potrafi zdiagnozować specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego działań.
 • Potrafi wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej.
Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedszkoli, instruktorów zajęć pozaszkolnych, pedagogów szkolnych, arteterapeutów oraz wszystkich pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne obejmujące wiedzę i umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W programie

W programie studiów podyplomowych Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych m.in.:

 1. Warsztat kompetencji osobistych nauczyciela w pracy z dzieckiem z SPE
 2. Formalnoprawne aspekty pracy z uczniem z SPE
 3. Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka
 4. Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych
 5. Neuropedagogiczne aspekty rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 6. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 7. Praca z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 8. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
 9. Praca z uczniem niesłyszącym lub słabosłyszącym
 10. Praca z uczniem niewidomym lub słabo widzącym
 11. Praca z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
 12. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 13. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 14. Praca z uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 15. Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 16. Praca z uczniem z ADHD
 17. Praca z uczniem z niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 18. Praca z uczniem z szczególnie uzdolnionym
 19. Praca z uczniem z chorobą przewlekłą
 20. Seminarium dyplomowe
 21. Praktyki
Korzyści

Studia z zakresu Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzmacniają kompetencje metodyczne nauczyciela. Nauczyciel posiadający wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z uczniem z SPE staje się osobą najbardziej kompetentną w tym obszarze, a tym samym niezbędną w placówce oświatowej. Potrafi tworzyć indywidualne programy pracy z uczniem, a także scenariusze zajęć z zakresu terapii pedagogicznej. Ponadto wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów w znacznym stopniu ułatwiają nauczycielowi pracę, a prowadzone przez niego lekcje, uwzględniające potrzeby uczniów są dla nich atrakcyjniejsze. Efektem zwiększenia się kompetencji nauczyciela w zakresie pracy z uczniem z SPE jest efektywny przebieg procesu kształcenia, oznaczający satysfakcję nauczyciela i możliwość samorealizacji ucznia.

Czas trwania

2 semestry – 295 godzin (w tym 60h praktyk)

70% zajęć prowadzona jest online przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. 30% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Kadra

Kadrę dydaktyczną studiów stanowią nauczyciele akademiccy – pedagodzy i psycholodzy, specjaliści z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także praktycy prowadzący zajęcia edukacyjne i terapeutyczne z zakresu SPE .

 

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, III stopień specjalizacji w zakresie logopedii, konsultant ds. terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, posiada bogate doświadczenie edukatorskie, autorka licznych projektów – realizowanych w ramach grantów.

 

mgr Magdalena Charbicka – dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. 17 lat doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Autor programu pracy z dziećmi z autyzmem Autyzm HELP stosowanego w Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena.

 

dr Kamila Witerska – pedagog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości AHE w Łodzi. Zajmuje się dramą, stymulowaniem motywacji i kreatywnego myślenia, zdolnościami, pracą z uczniem zdolnym, syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych ucznia zdolnego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Autorka m.in. pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE a także praktycznego przewodnika po technikach dramowych: Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa, Difin.

 

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni