REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora – prof. nadzw. Dr. hab. Krzysztofa Kusala.
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach losowych (Dz.U. 2018.165) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie ustawąz 25.05.2018r.
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.

 

2.      ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020 i polegają na:

A: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które są studentami i absolwentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: udzieleniu 15% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie do 14 lipca 2019r.

C: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 15 lipca 2019r. do 18 sierpnia 2019r.

D: udzieleniu 5% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 19 sierpnia 2019r. do 22 września 2019r.

E: udzieleniu 50% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) na kierunek Oligofrenopedagogika i są słuchaczami lub absolwentami kierunku Terapia pedagogiczna z elementami logopedii  realizowanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

F: udzieleniu 50% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które  złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) na kierunek Terapia pedagogiczna z elementami logopedii i są słuchaczami lub absolwentami kierunku Oligofrenopedagogika  realizowanego przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

G: PROMOCJA DLA FIRM/INSTYTUCJI - w całym okresie trwania rekrutacji na sem. zimowy 2019/2020.

 • firma / instytucja wysyłająca 2-5 pracowników -10 % zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,
 • firma / instytucja wysyłająca 6-12 pracowników -15% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika,
 • firma / instytucja wysyłająca 13 i więcej pracowników -20% zniżki dla każdego zapisanego na studia pracownika.

H: PROMOCJA DLA MŁODYCH MATEK - kobieta w ciąży lub posiadająca dziecko do 3 roku życia może skorzystać z promocji na studia podyplomowe niestacjonarne:

 • 20% zniżki – w terminie do 18 sierpnia 2019r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych,
 • 10% zniżki – w terminie od 19 sierpnia 2019r. do 22 września 2019r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych,

 UWAGA: PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!

 

3.      REKLAMACJE I SKARGI:

 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

 

4.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres AHE.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 • Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!