REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora – prof. nadzw. dr hab. Joannę Satołę-Staśkowiak.
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2010.127.857) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ust. z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr. 133,poz. 883 ze zm.).
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.

 

 1. ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze zimowym roku akademickim 2017/2018 i polegają na:

A: udzieleniu 10% zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które są studentami i absolwentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: udzieleniu 400,00 zł zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe, (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie do 14 lipca 2017 r.

C: udzieleniu 300,00 zł zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe, (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 15 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

D: udzieleniu 200,00 zł zniżki w czesnym na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą się na studia podyplomowe, (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umowy o studia) w terminie od 19 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r.

E: PROMOCJA DLA FIRM I INSTYTUCJI – w całym okresie trwania rekrutacji na sem. zimowy 2017/2018:

  - firma/ instytucja wysyłająca od 3 do 5 pracowników – 10% zniżki dla każdego pracownika,

  - firma/ instytucja wysyłająca od 6 do 12 pracowników – 15% zniżki dla każdego pracownika,

  - firma/ instytucja wysyłająca od 13 i więcej pracowników – 20% zniżki dla każdego pracownika.          

 F: PROMOCJA DLA MŁODYCH MATEK – kobieta w ciąży lub posiadająca dziecko do 3 roku życia może skorzystać z promocji na studia podyplomowe on-line:

- 600,00 zł zniżki - w terminie od 15 maja 2017 r. do 14 lipca 2017 r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych,

- 400,00 zł zniżki - w terminie od 15 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

- 300,00 zł zniżki - w terminie od 19 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r. za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

G: udzieleniu 600,00 zł zniżki w czesnym przy zapisie na drugi kierunek na studiach podyplomowych dla osób, które złożą dokumenty i skutecznie zapiszą na dwa kierunki w okresie trwania rekrutacji na sem zimowy 2017/2018, (co jest rozumiane, jako złożenie kompletu dokumentów i podpisanie umów o studia na obu kierunkach) w terminie do 30 września 2017 r.

                   UWAGA: Promocje od A do G nie łączą się ze sobą!

 1. WYKLUCZENIA:

A:  Promocjom opisanym w pkt 2 pkt A-G nie podlegają kierunki studiów podyplomowych, które objęte są już  zniżką cenową, trwającą cały okres rekrutacyjny.

B:  Promocjom opisanym w pkt 2 pkt A-G podlegają wyłącznie kierunki, na które AHE prowadzi rekrutację w systemie rekrutacji on-line. Miasta i kierunki kształcenia podyplomowego objęte promocjami określanymi w pkt 2 pkt A-G dostępne są po zalogowaniu na platformę rekrutacyjną AHE  https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/

 1. REKLAMACJE I SKARGI:
 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres AHE.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.

Dolny pasek

UWAGA! REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 15.10.2021 ROKU. DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!
TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!