REGULAMIN PROMOCJI

czesnego na studiach podyplomowych

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Organizatorem promocji jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (dalej: AHE), z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlinga 26, 90-212 Łódź, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, nr NIP: 725-10-14-115, reprezentowana przez Rektora – prof. dr. Hab. Andrzeja Koszmidera.
 • Niniejsza promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2010.127.857) Promocja odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ust. z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr. 133,poz. 883 ze zm.).
 • Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś uczestnik zostanie wyeliminowany z udziału w Promocji.
 • Decyzje Organizatora i są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest oświadczenie faktu zapoznania się z Regulaminem.

 

 1. ZASADY PROMOCJI:

Promocje obowiązują w okresie rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone przez Organizatora w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 i polegają na:

A: udzieleniu 10% zniżki w czesnym słuchaczom studiów podyplomowych, studentom i absolwentom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

B: przeniesienie dokumentów z semestru zimowego 2017/2018 na semestr letni 2017/2018.

Osoby które złożyły dokumenty w semestrze zimowym i nie rozpoczęły kształcenia (kierunek nie został uruchomiony lub inne powody) za skuteczne zapisanie się na studia podyplomowe (rozumiane jako złożenie dokumentów i podpisanie umowy) w sem letnim 2017/2018 w terminie do 28 lutego 2018 utrzymują zniżki przyznane im w sem. zimowym 2017/2018.

C: Promocja dla młodych matek (studia podyplomowe ONLINE) – kobieta w ciąży lub posiadająca dziecko do 3 roku życia może skorzystać z promocji na studia podyplomowe on-line:

- 15% zniżki -  w terminie do 18 lutego za zapisanie się i skuteczne dopełnienie formalności rekrutacyjnych.

D: PROMOCJA DLA FIRM/INSTYTUCJI – W całym okresie trwania rekrutacji na semestr letni 2017/2018.

w całym okresie trwania rekrutacji

- firma/ instytucja wysyłająca od 3 do 5 pracowników – 10% zniżki dla każdego pracownika

- firma/ instytucja wysyłająca od 6 do 12 pracowników – 15% zniżki dla każdego pracownika

- firma/ instytucja wysyłająca od 13 i więcej pracowników – 20% zniżki dla każdego pracownika

 • UWAGA: PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ; PROMOCJE A-D NIE DOTYCZĄ ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH DOFINANSOWANIA Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH .
 1. REKLAMACJE I SKARGI:
 • Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia odmowy zastosowania warunków Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane.                    O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.
 • Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Kandydat w momencie zgłoszenia do Promocji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 • Dane osobowe uczestników Promocji zbierane są i przetwarzane w celu wywiązywania się przez AHE ze zobowiązań wynikających z organizacji Promocji. Uczestnicy Promocji podając swoje dane wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez AHE, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez AHE działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e- mail informacji handlowych przesyłanych przez AHE, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres AHE.
 • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 • Regulamin będzie przechowywany w siedzibie AHE przez okres 1 roku.

Dolny pasek