KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 495 godzin
*zajęcia praktyczne – 329 godzin

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
04 grudnia 2021r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Wykonywanie badania fizykalnego kobiety i noworodka.
2. Organizowanie i prowadzenie czynnego poradnictwa z zakresu prekoncepcji, ciąży, porodu, połogu, opieki nad noworodkiem oraz wobec kobiety zdrowej i chorej ginekologicznie w każdym okresie życia.
3. Prowadzenie zajęć w szkole dla rodziców.
4. Prowadzenie ciąży o przebiegu fizjologicznym.
5. Kierowanie ciężarnej do lekarzy specjalistów i na badania diagnostyczne oraz pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z uprawnieniami.
6. Dokonanie oceny ryzyka położniczego według karty oceny zdrowia kobiety ciężarnej.
7. Nadzorowanie i opieka położnicza podczas porodu siłami natury w warunkach domowych.
8. Sprawowanie opieki nad ciężarną, rodzącą i położnicą oraz jej dzieckiem w środowisku domowym, uwzględniając czynniki ryzyka oraz ocenę stanu zdrowia kobiety.
9. Prowadzenie poradnictwa laktacyjnego.
10. Realizowanie opieki nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym.
11. Konstruowanie i realizowanie indywidualnego planu opieki w stosunku do ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie i onkologicznie.
12. Diagnozowanie stanu zdrowia oraz sytuacji społecznej kobiety i jej rodziny.
13. Wykonywanie szczepień ochronnych u noworodka.
14. Wykonywanie szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych.
15. Objęcie kompleksową, ciągłą i specjalistyczną opieką kobiety z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi przed hospitalizacją i po wypisie ze szpitala.

Dodatkowe informacje: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
b) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Dolny pasek

TRWA REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY 2021/2022! ZAPISZ SIĘ DO 21 WRZEŚNIA 2021 R. I ZDOBĄDŹ 5% ZNIŻKI NA CAŁE STUDIA PODYPLOMOWE! DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AHE MAMY 10% ZNIŻKI! TYLKO U NAS 0 ZŁ WPISOWEGO! SPRAWDŹ NASZE NOWOŚCI!