KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do:
- samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
- pełnienia roli lidera;
- wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
- oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
- uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 400 godzin
*zajęcia praktyczne – 425 godzin

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
08 października 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Udzielanie wsparcia psychicznego osobie uzależnionej i współuzależnionej.
2. Komunikowanie terapeutyczne z chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
3. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad osobą z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem optymalnych oddziaływań psychospołecznych.
4. Realizacja działań w ramach profilaktyki zaburzeń psychicznych w I, II, III i IV stopniu.
5. Tworzenie programów w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz przeprowadzanie działań edukacyjnych (pielęgniarka-edukator) z tego zakresu, w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach.
6. Tworzenie programów i przeprowadzanie psychoedukacji chorych z zaburzeniami psychicznymi w różnych grupach wiekowych i ich rodzin (pielęgniarka-edukator).
7. Tworzenie programów kształtujących właściwe postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałających dyskryminacji tych osób.
8. Przeprowadzanie psychoedukacji chorych z zaburzeniami psychicznymi w różnych grupach wiekowych i ich rodzin (pielęgniarka-edukator).
9. Udzielanie wsparcia psychicznego pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie w sytuacji kryzysowej, udzielanie wsparcia rodzinie chorego.
10. Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji psychiatrycznej dla pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.
11. Samodzielne przeprowadzanie treningów w ramach rehabilitacji psychiatrycznej.
12. Przeprowadzanie psychoedukacji wobec osób uzależnionych w różnych grupach wiekowych i ich rodzin (pielęgniarka-edukator).
13. Określanie deficytów i zakresu samodzielności osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku domowym.
14. Udzielanie wsparcia społecznego osobie z zaburzeniami psychicznymi.
15. Tworzenie grup wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymii prowadzenie tych grup.

Dodatkowe informacje: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

Warunek, o którym mowa w ppkt a) nie dotyczy pielęgniarek, które: są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

Dolny pasek