KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Specjalizacje
Cel kształcenia: 

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 844 godziny dydaktyczne:
*zajęcia teoretyczne – 565 godzin
*zajęcia praktyczne – 279 godzin

Czas trwania: 
15 - 17 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
20 sierpnia 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej
- zaświadczenie o minimum 2-letnim stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat

Dodatkowo pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. LUB
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne LUB
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment LUB
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Cena: 
3700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych wg obowiązujących w szpitalu procedur oraz przepisów prawa.
2. Opracowanie i wdrożenie instrukcji, procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzór nad ich realizacją.
3. Prowadzenie oceny czynników ryzyka zakażeń szpitalnych w trakcie hospitalizacji, ich analiza, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
4. Monitorowanie procedur higieny rąk, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
6. Opracowanie i wdrożenie instrukcji i procedur zapobiegania przenoszeniu chorób zakaźnych w szpitalu oraz nadzór nad ich realizacją.
7. Konsultowanie osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia, choroby zakaźnej oraz wdrożonych działań przeciwepidemicznych.
8. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego i pomocniczego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz chorób zakaźnych.
9. Opracowanie ogniska epidemicznego i nadzór nad realizacją działań przeciwepidemicznych.
10. Planowanie kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, analiza  wyników i formułowanie wniosków.
11. Przeprowadzenie kontroli utrzymania czystości z dezynfekcją w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych i jej dokumentowanie.
12. Konsultowanie doboru preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi, sprzętu i powierzchni.
13. Konsultowanie doboru preparatów antyseptycznych do odkażania skóry i błon śluzowych.
14. Konsultowanie doboru preparatów do higienicznej dezynfekcji rąk.
15. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.
16. Dokumentowanie prowadzonego nadzoru, kontroli, wydawanych zaleceń.

Dolny pasek