KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej, potwierdzonych dowodami naukowymi, oraz oceny własnego rozwoju zawodowego.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 309 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 155 godzin
*zajęcia praktyczne – 154 godziny

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
06 maja 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Ocena stanu odżywienia chorego w okresie okołooperacyjnym.
2. Pielęgnowanie chorego z gastrostomią/jejunostomią.
3. Pielęgnowanie chorego z cewnikiem założonym do żyły centralnej.
4. Monitorowanie stanu chorego z całkowitym żywieniem pozajelitowym.
5. Zapobieganie powikłaniom żywienia enteralnego i parenteralnego.
6. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowym i pilnym, uwzględniając rodzaj zabiegu i rodzaj znieczulenia.
7. Przygotowanie chorego do zabiegu endoskopowego w trybie planowym i pilnym.
8. Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych.
9. Leczenie odleżyn do IIIo włącznie.
10. Wykonanie badania fizykalnego umożliwiającego wczesne wykrycie chorób gruczołu piersiowego.
11. Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych wykonywanych w schorzeniach: układu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, gruczołu piersiowego, naczyń tętniczych i żylnych, układu moczowego.
12. Przygotowanie pacjenta z obrażeniami ciała do badań diagnostycznych.
13. Interpretowanie podstawowych wyników badań laboratoryjnych.
14. Pielęgnowanie i edukowanie chorego ze stomią jelitową.
15. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.
16. Edukowanie w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania schorzeń: układu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, gruczołu piersiowego, naczyń tętniczych i żylnych, układu moczowego.
17. Wstępna ocena ciężkości urazu.
18. Ocena stanu świadomości pacjenta.
19. Monitorowanie bólu u chorych.
20. Podejmowanie działań zapobiegających powikłaniom u pacjentów z obrażeniami ciała leczonych chirurgicznie.
21. Edukowanie pacjenta w zakresie obserwacji kończyny w opatrunku gipsowym.
22. Zastosowanie unieruchomienia przy złamaniach kości lub zwichnięciu.
23. Przygotowanie pacjentów do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
24. Badanie tętna na kończynach.
25. Pielęgnowanie kikuta kończyny po amputacji.
26. Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn oraz usunięcie założonego cewnika.
27. Jednorazowe i stałe płukanie pęcherza moczowego.
28. Założenie/wymiana cewnika do cystostomii.
29. Podejmowania działań zapobiegających zakażeniom u pacjentów z założonym cewnikiem Foley’a, cewnikiem JJ, cewnikiem założonym nadłonowo, dwubieżnym oraz podczas stałego płukania pęcherza.
30. Prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu.
31. Pielęgnowanie i edukowanie chorego z urostomią.
32. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
33. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń.
34. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC.
35. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
36. Przyrządoweprzywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej.
37. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos bez użycia środków zwiotczających mięśnie.
38. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
39. Stosowanie tlenoterapii biernej.
40. Stosowanie wspomagania oddechu za pomocą worka samorozprężalnego.
41. Stosowanie tlenoterapii czynnej przy użyciu maski twarzowej, worka samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.
42. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
43. Wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG.
44. Wykonanie badania elektrokardiograficznego.
45. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
46. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
47. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły szyjnej zewnętrznej.
48. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną dotchawiczą, doustną i wziewną przy użyciu gotowego zestawu.
49. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym: stężenia glukozy w surowicy krwi, stężenia elektrolitów w surowicy krwi, gazometrii krwi włośniczkowej.
50. Opatrywanie ran.
51. Tamowanie krwotoków.
52. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
53. Odebranie porodu w warunkach pozaszpitalnych.
54. Prowadzenie segregacji medycznej.
55. Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
56. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.

Dodatkowe informacje: 

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
    
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:
są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!