KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 185 godzin
*zajęcia praktyczne – 140 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
17 września 2022 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Rozpoznawanie i ocena zagrożeń zdrowotnych (czynników  szkodliwych,  uciążliwych i  niebezpiecznych) występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników.
2. Rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem.
3. Planowanie, organizowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników.
4. Opracowywanie analiz dotyczących stanu zdrowia pracowników.
5. Inicjowanie i realizacja promocji zdrowia i profilaktycznych programów prozdrowotnych.
6. Planowanie i wykonywanie szczepień ochronnych osób zawodowo narażonych na czynniki biologiczne.
7. Wykonywanie badań i pomiarów niezbędnych w procesie orzekania lekarskiego o zdolności do pracy, tj.:badanie ostrości wzroku, badanie widzenia barwnego i stereoskopowego przy użyciu tablic i testów przesiewowych, badanie audiometryczne.
8. Wykonywanie w porozumieniu z lekarzem specjalistycznych badań związanych z orzecznictwem chorób zawodowych, tj.:palestezjometria i próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie audiometryczne, testy naskórne metodą płatkową.
9. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach.

Dolny pasek