Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Do uzgodnienia On-line    
       
       

 

Cel: 

W życiu każdej firmy jak i każdego z nas zdążają się sytuacje, kiedy zastanawiamy się czy podjąć decyzje o inwestycji czy też jej zaniechać.

Zapoznanie się z tematyką oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, umożliwi zrozumienie procesu analizy i oceny przedsięwzięć inwestycji rzeczowych a uczestnicy poznają podstawowe narzędzia i metody potrzebne do oceny inwestycji i podjęcia racjonalnej decyzji.

Nabyte umiejętności nie tylko pozwolą na ocenę projektów inwestycyjnych, pozwolą także na zapoznanie się uczestników z metodami strategicznego zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie.
 

Korzyści: 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

•    Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak stosować narzędzia i metody służące do oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
•    Uczestnik będzie wiedział jakie czynniki wpływają na ocenę efektywności projektu i na które może mieć wpływ.
•    Uczestnik zrozumie tematykę zmiennej wartości pieniądza w czasie.
•    Uczestnik nabędzie umiejętności interpretacji wyników, otrzymanych z analizy ekonomicznej projektu.
•    Uczestnik będzie wiedział jak zmapować ryzyko projektu inwestycyjnego i jak zarządzać ryzykiem.
•    Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak stwierdzić czy rozpatrywany projekt inwestycyjny może być opłacalny czy tez nie.

 

Opis: 

I. Cel i zasadność oceny ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych
- Definicja celów analizy
- Etapy analizy inwestycji i proces zarządzania projektem inwestycyjnym
- Analiza wykonalności
- Analiza otoczenia
- Analiza alternatywnych rozwiązań
- Decyzje inwestycyjne a strategia firmy

II. Koszt kapitału i szacowanie przepływów pieniężnych
- Koncepcja zmiennej wartości pieniądza w czasie
- Wartość przyszła (procent składany) – koncepcja i obliczanie
- Wartość obecna (dyskonto) – koncepcja i obliczanie
- Wycena kosztu kapitału własnego i dłużnego – WACC
- Estymacja przychodów i kosztów Skutki przeszacowania i niedoszacowania przepływów

III. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
- Metody statyczne (Payback, Discounted Payback)
- Metody dynamiczne (NPV, IRR)
- Indeks rentowności – PI
- Analiza scenariuszy

IV. Analiza i zarządzanie ryzykiem przy ocenie projektów inwestycyjnych
- Ryzyko inwestycyjne
- Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorców
- Mapa ryzyka gospodarczego

V. Praktyczne problemy z metodami oceny projektów inwestycyjnych
- Wartość rezydualna projektu
- Ocena projektów inwestycyjnych o różnych horyzontach czasowych
- Inflacja w ocenie projektów inwestycyjnych

VI. Analiza i ocena projektu inwestycyjnego – case study

 

Prowadzący: 

We współpracy z Brainstorm Group


Kontakt: 

Katarzyna Iwaniuk
kiwaniuk@ahe.lodz.pl
+48 501 323 349

Dolny pasek