Grupą docelową szkolenia są  menadżerowie wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności  z proponowanego zakresu. 

Jak wygląda szkolenie?: 

Na podstawie dotychczasowych praktycznych doświadczeń przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, przedstawione zostaną metody wzmacniania odporności na kryzysy, poprzez zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa, w tym elastyczności finansowej. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami i technikami wzmacniania odporności przedsiębiorstwa na zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej i finansowej w Polsce i na świecie.

Ramowy program usługi:: 
  1. Dotychczasowe doświadczenia związane z tworzeniem się i przebiegiem kryzysu gospodarczego.
  2. Rozpoznawanie pierwszych oznak kryzysu i działania wyprzedzające.
  3. Postępowanie przedsiębiorstwa w warunkach już istniejącego kryzysu.
  4.  Postępowanie przedsiębiorstwa przy wychodzeniu gospodarki z kryzysu.
Liczba godzin:: 
Liczba godzin przewidzianych na szkolenie wynosi 8, a na każde zagadnienie zawarte w ramowym programie zostaną przeznaczone 2 godziny.
Cena:: 
Cały koszt szkolenia wynosi 480zł/osoba