Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace mają na celu wyposażenie słuchaczy w przekrojową i ugruntowaną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami.
Absolwent studiów Kadry i płace dysponować będzie kompleksową wiedzą z obszaru prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiadać będzie również kompetencje o charakterze uniwersalnym, które dają możliwość nowych perspektyw zawodowych oraz rozwoju.

Korzyści

Studia podyplomowe Kadry i płace w firmie, to kierunek dla osób, które chcą zdobyć niezbędna wiedzę w rozliczaniu wynagrodzeń i rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa pracy. Uzyskana wiedza umożliwi Wam znalezienie pracy na stanowiskach związanych z kadrami, płacami lub wpłynie na rozwój zawodowy. Zajęcia prowadzone są przez praktyków w swoich dziedzinach, są to specjaliści prawa pracy, inspektorzy ZUS, PIP, właściciel biura rachunkowego. W trakcie zajęć przedstawionych zostaje wiele przykładów i ćwiczeń, co ułatwi zrozumienie zagadnień z zakresu wynagrodzeń i prawa pracy. Wiedzę można również wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności.

Stawiamy na rozwinięcie umiejętności samodzielnej i sprawnej pracy w obszarze obsługi kadro-płacowej zgodnie z wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dla kogo?

Studia podyplomowe z zakresu kadr i płac adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kadrowo płacową, między innymi pracodawców, pracowników działów kadr i płac, osób chcących się przekwalifikować. Na studiach podyplomowych kładziemy duży nacisk na praktyczne podejście do poruszanych zagadnień.

Program kształcenia

Program studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie obejmuje następujące moduły: prawo pracy, BHP, zagadnienia płacowe, ubezpieczenia – ZUS, warsztaty z programu Płatnik, ZFŚS.

1. Prawo pracy obejmuje:

 • najnowsze zmiany w prawie pracy
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy; zasady prowadzenia akt osobowych
 • rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
 • zasady ustalania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za urlop
 • zagadnienia dotyczące czasu pracy
 • podstawowe prawa i obowiązki pracownika wynikające z prawa pracy
 • ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych
 • restrukturyzacja zatrudnienia

2. BHP obejmuje:

 • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp i p.poż
 • zasady nadzoru nad załogą

3. Zagadnienia płacowe obejmują:

 • dokumentacja stanowiąca podstawę do naliczania wynagrodzeń
 • naliczanie wynagrodzenia brutto z tytułu umowy o pracę; wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy; obowiązki pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop
 • zasady rozliczania umów cywilnoprawnych
 • pozapłacowe składniki (delegacje, ryczałty)
 • zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń

4. Ubezpieczenia – ZUS obejmują:

 • zatrudnianie a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem

5. Program Płatnik obejmuje:

 • omówienie zasad działania, obsługi programu
 • wprowadzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika i ubezpieczonych
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmuje:

 • zasady tworzenia Funduszu
 • na co mogą zostać wydatkowane środki z Funduszu
 • świadczenia z Funduszu a opodatkowanie i ZUS
Czas trwania
 • 2 semestry – 180 godzin
 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne - profesjonalna kadra pedagogiczna
Opiekun merytoryczmy

mgr Katarzyna Zientalska-Kalita

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Kadry i płace w firmie znajdują się między innymi:

mgr Elżbieta Kosińska-Zuchmantowicz – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z BHP na Politechnice Łódzkiej i Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Od 1999 roku właścicielka firmy konsultingowej, świadczącej usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy. Od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi. Prowadzi szkolenia z prawa pracy i BHP m.in. z czasu pracy, uprawnień rodzicielskich, obowiązków stron stosunku pracy. Specjalista prawa pracy, wieloletni, ceniony szkoleniowiec z tej dziedziny;

mgr Katarzyna Zientalska-Kalita – Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z Rachunkowości finansowej na Uniwersytecie Łódzkim, Doradztwa Podatkowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie biura rachunkowego. Od 2000 roku właścicielka biura rachunkowego FINANSUS, Przez ponad 8 lat wspólnik w spółce szkoleniowej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu księgowości, płac. Współpracowała m.in. z SEKA SA, Szkolenia Łódź. Prowadziła szkolenia dla Urzędów Pracy.

mgr Katarzyna Gałkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, długoletni pracownik jako Inspektor kontroli ZUS. Wieloletni wykładowca z tematyki ubezpieczeń społecznych. Współpracuje m.in. z SEKA SA, Uniwersytetem Łódzkim. Ceniony wykładowca z zakresu ubezpieczeń.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.