Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

 • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej :

 • uzyska kompleksowe przygotowanie metodyczne do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
 • podniesie swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego w czterech głównych aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu.
Dla kogo?

Studia podyplomowe Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej kierujemy do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Program kształcenia

Program studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zawiera m.in. zagadnienia:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • dziecięca literatura anglojęzyczna Fonetyka
 • podstawy dydaktyki języka obcego
 • metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • technologie informacyjne w nauczaniu
 • higiena i emisja głosu
 • psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci
 • komunikacja interpersonalna
 • rozwijanie myślenia twórczego
 • praktyki

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin (w tym 60h praktyk)

UWAGA: Zajęcia prowadzone są online przy użyciu platformy e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W toku kształcenia w każdym semestrze odbędą się 3-4 zjazdy weekendowe (w siedzibie Uczelni).

Opiekun merytoryczmy

mgr Małgorzata Tomczyk

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Przewidujemy 35% zajęć w formule online i 65% stacjonarnie (w tym praktyki).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.