Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą uczestników w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo). Studia przygotowują do pracy poza oświatą.

Korzyści

Coraz szersze wprowadzanie elektronicznych komunikatorów, wielofunkcyjnych urządzeń elektronicznych, powstawanie portali społecznościowych stymuluje doradców zawodowych i personalnych do stosowania nowych form poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Równocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na porady online, spowodowane brakiem czasu radzących się, mobilnością zawodową, czy niechęcią do bezpośrednich kontaktów z doradcą, potrzebą zachowania anonimowości. Przygotowanie doradcy zawodowego do udzielania porad poprzez Internet, telefon, wymaga innej wiedzy, umiejętności i predyspozycji niż bezpośrednia rozmowa doradcza. Poznanie podstaw Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i jego roli na rynku pracy.

Dla kogo?

Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem – studia I lub II stopnia. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego i personalnego.

Program kształcenia

W programie studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa m.in.:

Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego 50 h

 • Zawodoznawstwo i informacja zawodowa.
 • Biomedyczne podstawy doradztwa zawodowego.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych.

Treningi i warsztaty metodyczne umiejętności doradczych 75 h

 • Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
 • Kurs inspiracji.
 • Metoda edukacyjna w doradztwie.
 • Indywidualny Plan Działania.
 • Stres zawodowy.
 • Diagnostyka dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego i personalnego.
 • Warsztat pracy szkolnego doradcy kariery.

Etyczne i prawne podstawy pracy doradcy 20 h

 • Etyka zawodowa doradcy.
 • Elementy prawa pracy.
 • Podstawy prawne doradztwa dla osób niepełnosprawnych.

Aktywność na europejskim rynku pracy 30 h

 • Europejski rynek pracy i doradztwo edukacyjno-zawodowe w UE.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Aktywne metody poszukiwania pracy.

Podstawy e-doradztwa 70 h

Praktyki zawodowe 25 h

Seminarium dyplomowe 20 h

Czas trwania

300 godzin – 2 semestry

Opiekun merytoryczmy

dr Andrzej Zbonikowski

Mentor naukowy: dr Grażyna Tadeusiewicz

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego, a także praktycy związani z takimi instytucjami, jak Wojewódzki Urząd Pracy.

dr Grażyna Tadeusiewicz – pedagog pracy, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego, Prezes łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery, autorka licznych projektów EFS z zakresu kształcenia doradców zawodowych (m.in. dla potrzeb Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP, dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy), wieloletni wykładowca UŁ i AHE w Łodzi, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Historii Wychowania AHE, współtwórca programów dyplomowego i podyplomowego kształcenia doradców zawodowych, autorka m.in. pionierskiej monografii Edukacja w Europie (1997, Wyd. Naukowe PWN).

dr Andrzej Zbonikowski– psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

mgr Błażej Bednarski

Coach, trener biznesu i doradca zawodowy. Posiada doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu coachingu. Zajmuje się kształtowaniem kompetencji psychospołecznych wśród menedżerów, handlowców, osób bezrobotnych oraz młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, Analizy Transakcyjnej, typologii osobowości, wywierania wpływu, sprzedaży, obsługi klienta, sztuki prezentacji i autoprezentacji, negocjacji, zarządzania, budowania zespołu, wyznaczania celów, inteligencji finansowej, tworzenia biznesplanów, etyki w biznesie, metodyki nauczania, twórczości i wielu innych. Łączy wiedzę i doświadczenie z umiejętnością nawiązywania kontaktu z osobami w każdym wieku i z różnych środowisk. Jego głównym celem podczas pracy z ludźmi jest pokazanie w jaki sposób teoria przekłada się na praktykę oraz co zrobić by trwale zwiększyć swoja skuteczność życiową i zawodową.

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej a także Szkoły Trenerów i Menedżerów oraz Akademii Psychologii Terapeutycznej. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Pracy. Prywatnie pasjonat nowoczesnych technologii, nowych teorii fizyki kwantowej, rozwoju osobowości, psychoterapii oraz poszukiwacz równowagi życiowej w oparciu o filozofię Zen oraz współczesną psychologię.

mgr Piotr Łoś - doradca zawodowy, coach, trener, pedagog.

Absolwent studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. Dyplom magistra uzyskany w 2004 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Specjalizacja: psychologia w zarządzaniu i doradztwo zawodowe.

Ukończone liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, coachingu, zarządzania rozwojem osobistym, równości płci, pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz trendami i technikami rozwoju zawodowego.

Doświadczenie zawodowe oparte na długoletniej pracy (od 2004r.) na stanowisku doradcy zawodowego, głównie w pracy z młodzieżą szkolną, studentami i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Dodatkowo prowadzenie spotkań z nauczycielami, pedagogami, doradcami zawodowymi oraz rodzicami.

Prowadzenie działań z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem oraz współpracy w grupie i zarządzania konfliktem.

Uprawnienia trenerskie Nr 439606w zakresie Narzędzia do badania kompetencji /NBK/ Wydane przez: COMBIDATAPOLAND Sp. z o.o. oraz uprawnienia trenerskie Nr. 08/OHP/2007upoważniające do stosowania i szkolenia z zakresu Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych wydana przez: Technische Akademie Wuppertal e.V.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej lub egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek