BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Studia Podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2 semestry / / All / Płatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP.

Adresaci

Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Studia dedykujemy osobom pracującym w służbach bhp oraz osobom zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

W programie

Program studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje następujące zagadnienia:

 • Prawna ochrona pracy
 • Materialne środowisko pracy
 • Organizacja stanowiska pracy
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Psychologia i socjologia pracy – zagadnienia podstawowe
 • Ochrona przeciwpożarowa, zagrożenia wybuchem
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Systemy zarządzania jakością
 • Organizacja i metody pracy służby BHP
 • Metodyka szkoleń BHP
Korzyści

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli na uzyskanie kwalifikacji do realizowania zadań służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów w spr. służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004 r nr.  246 poz. 2468) przez osoby aktualnie zatrudnione w służbach BHP, oraz osoby pragnące podjąć prace na stanowiskach inspektorów BHP. Ponadto, studia przygotowują absolwentów studiów do uzyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu problematyki bhp w środowisku pracy.

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia prowadzone w trybie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

mgr Tadeusz Błęcki

Kadra

Wśród naszej kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy znajdują się pracownicy akademiccy, praktycy z długoletnimi stażami pracy w służbie BHP.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
 • kserokopia dowodu osobistego
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni