Neurologopedia ogólna i dziecięca - Studia Podyplomowe

Neurologopedia ogólna i dziecięca

2 semestry /4 600 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Dostępne miasta
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Partner studiów
Cel Studiów

Studia z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują słuchaczom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej na rynku usług logopedycznych. W trakcie zajęć słuchacze pogłębią i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.       

W nabywaniu doświadczenia pomocne są staże prowadzone w różnych placówkach klinicznych i oddziałach szpitalnych. Słuchacze hospitują a później także prowadzą terapię na Oddziałach:       

 1. Udarowym
 2. Neurologicznym
 3. Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
 4. Pediatrycznym
 5. Opiekuńczo – Leczniczym
 6. Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
 7. Onkologicznym Dla Dzieci 

Ponadto praktyki odbywają się kilku przyszpitalnych Poradniach Logopedycznych oraz w gabinecie logopedycznym dla dzieci oligofrenicznych.

Oprócz staży proponujemy również zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów, które wzbogacają wiedzę pozyskiwaną w trakcie wykładów. Znaczna część tego typu zajęć oparta jest na analizie rzeczywistych problemów terapeutycznych i diagnostycznych. W trakcie zajęć są wypracowane rozwiązania w oparciu o analizę rzeczywistych przypadków z możliwością ich weryfikacji w praktyce.

    

Adresaci

Studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca dedykowane są absolwentom kierunku logopedia ogólna oraz praktykującym już logopedom, którzy chcą poszerzyć wiedzę i opanować umiejętność z zakresu neurologopedii klinicznej. Absolwenci studiów podyplomowych Neurologopedia ogólna i dziecięca wzbogacą swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy z pacjentem z afazją, afazją postępującą, dysartrią i dysfonią neurogenną i opóźnionym rozwojem mowy.

W programie

W programie studiów m.in.:

  1. Fizjologia ruchu

  2. Podstawy rehabilitacji medycznej

  3. Wstęp do neurologopedii

  4. Neurolingwistyka

  5. Zaburzenia psychiczne w praktyce logopedycznej

  6. Pacjent dorosły w praktyce logopedycznej

  7. Przygotowanie logopedycznych zadań dla pacjenta dorosłego

  8. Podstawy audiometrii

  9. Dziecko z zaburzeniami centralnego powtarzania słuchowego

  10. Afazja, dysfagia, dysfazia, dysartia

  11. Zaburzenia mowy o podłozu neurogennym u dzieci

  12. Opóźniony rozwój mowy

  13. Środowiskowa dezintegracja dziecięca

  14. Anatomia

  15. Zaburzenia mowy w stanach otępieńczych

  16. Zasady diagnozy logopedycznej

  17. Przygotowanie terapii neurologopedycznej

  18. Autyzm

  19. Terapia dyfonii

  20. Przygotowanie wystąpień publicznych

  21. Ortofonia

  22. Integracja sensoryczna

  23. Podstawy prawne zawodu logopedy

   Studia z Neurologopedii zawierają pionierskie rozwiązanie, polegające na rozdzieleniu tematyki neurologopedii pacjenta dorosłego i neurologopedii dziecięcej. Dzięki temu można w procesie kształcenia uwzględnić specyfikę zaburzeń mowy u dzieci, wraz z całą problematyka opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dyzartrii, autyzmu, mutyzmu, oligofrenii i mowy w zaburzeniach psychicznych. Słuchacze poznają czynniki utrudniające rozwój mowy występujące np. w chorobach metabolizmu, alergii, bezdechach sennych itp.   

  Kompleksowo również potraktowano neurologopedyczne zaburzenia mowy i wymowy pacjenta dorosłego: afazję, dysartrię i dysfonię.

  Nowością w programie studiów jest wprowadzenie zagadnień związanych z rehabilitacją zaburzeń przełykania u dzieci i dorosłych. 

  Aby osiągnąć cel sama wiedza pozyskana w trakcie zajęć nie wystarczy. Dlatego staże stanowią 2/3 czasu studiów, a ich przebieg oparty jest na przekazywaniu wiedzy, postawy, metodyki i doświadczenia zawodowego przez najlepszych specjalistów logopedów. Słuchaczom zapewniono dostęp do placówek w których mogą spotkać wiele trudnych i złożonych przypadków zaburzeń mowy o etiologii neurogennej. Przypadki te są doskonale zdiagnozowane i udokumentowane, co pozwala zrozumieć złożoność problematyki. Ścisła współpraca z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki na szeroki dostęp do neurogennych zaburzeń mowy w przypadkach pediatrycznych a zaburzenia mowy u pacjentów dorosłych można obserwować w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

  Korzyści

  Studia Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują słuchaczom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej w poszukiwanym na rynku usług logopedycznych kierunku. Pogłębią oni i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

  Studia  Neurologopedii zawierają pionierskie rozwiązanie, polegające na rozdzieleniu tematyki neurologopedii  pacjenta dorosłego i neurologopedii dziecięcej. Dzięki temu można w procesie kształcenia  uwzględnić specyfikę zaburzeń mowy u dzieci, wraz z całą problematyka opóźnionego rozwoju mowy, afazji dziecięcej, dyzartrii, autyzmu, mutyzmu, oligofrenii i mowy w zaburzeniach psychicznych. Słuchacze poznają czynniki utrudniające rozwój mowy występujące np. w chorobach metabolizmu, alergii, bezdechach sennych itp.   

  Kompleksowo również potraktowano neurologopedyczne zaburzenia mowy i wymowy pacjenta dorosłego: afazję, dysartrię i dysfonię.

  Aby osiągnąć cel sama wiedza pozyskana w trakcie zajęć nie wystarczy. Dlatego staże naukowe stanowią 2/3 czasu studiów, a ich przebieg  oparty jest na przekazywaniu wiedzy, postawy, metodyki i doświadczenia zawodowego przez najlepszych specjalistów logopedów. Słuchaczom zapewniamy dostęp do placówek, w których mogą spotkać wiele trudnych i złożonych przypadków zaburzeń mowy o etiologii neurogennej. Przypadki te są doskonale zdiagnozowane i udokumentowane, co pozwala zrozumieć złożoność problematyki. Część zajęć odbywa się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pozwalając na praktyczny poznanie anatomii, a ścisła współpraca z Instytutem Centrum  Zdrowia Matki Polki na szeroki dostęp do neurogennych zaburzeń mowy w przypadkach pediatrycznych.

  Gwarantujemy naszym Słuchaczom rozwój zawodowy, zdobycie poszukiwanej specjalizacji oraz pogłębienie swojego doświadczenia zawodowego.

  Czas trwania

  2 semestry 406 godzin (189 h zajęć + 217 h stażu)

  Opiekun merytoryczny

  dr n. med. Janusz Konopacki – koordynatorem i jednocześnie osobą odpowiedzialną za praktyczną realizację programu.

  dr n. med. Janusz Konopacki jest  specjalistą neurologopedą, długoletni  klinicysta, pracownik naukowy kliniki Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej oraz wykładowca na kierunkach logopedii. Program studiów z zakresu neurologopedii ogólnej i dziecięcej został przygotowany merytorycznie i organizacyjnie zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia dotyczącymi specjalizacji neurologopedycznej.

  Kadra

  Wśród naszej kadry  m.in.:

  prof. dr hab. n. med. Mirosław Janiszewski – Absolwent Akademii Medycznej i Akademii  Muzycznej w Łodzi, doktorat z zakresu medycyny habilitacja z zakresu usprawniania medycznego. Autor licznych publikacji i prac badawczych z zakresu rehabilitacji, muzykoterapii i logo rytmiki.

   

  dr n. med. Janusz Konopacki specjalista neurologopeda, wykładowca neurologopedii i propedeutyki logopedii na łódzkich uczelniach, autor skali oceny sprawności mowy ARZDS oraz publikacji z zakresu logopedii.

   

  dr n. med. Marek Kiljański specjalista II st. rehabilitacji ruchowej, Od 1999 r. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

  W 1988 r. ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydział Rehabilitacji Ruchowej. W 1997 r. w Poznaniu egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem z rehabilitacji ruchowej.

  W 2007 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

  W 1982 r. zorganizował dział rehabilitacji sanatorium Dziecka i Matki należącego do PPU „Uzdrowisko Wieniec”.

  W 1995 r. w Zakładzie Rehabilitacji SPZOZ w Pabianicach – obecnie Pabianickie Centrum Medyczne. W latach 1989-1992 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Rehabilitacji, od 1993 r. funkcję koordynatora działu rehabilitacji, a od 2009 r. funkcję zastępcy kierownika Centrum Rehabilitacji oraz kierownika zakładu rehabilitacji PCM w Pabianicach. W 2000 r. zainicjował powstanie w SP ZOZ w Pabianicach punktu zaopatrzenia ortopedycznego. 

  W latach 2005-2008 asystent na kierunku fizjoterapia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, a od 2008 r. adiunkt na kierunku fizjoterapia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.  

  Uczestniczy czynnie w kilkunastu międzynarodowych kongresach naukowych. Jest autorem i współautorem 27 publikacji, 9 podręczników akademickich, 2 rozdziałów w książkach, ponad 60 wystąpień naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Założył i wydawał „Biuletyn Oddziału Łódzkiego” PTF, zorganizował ponad 30 posiedzeń naukowych oddziału przy współpracy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, a także był organizatorem 19 kursów doskonalących dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów rehabilitacji, ortopedii i neurologii. Był inicjatorem i pomysłodawcą wydania kwartalnika „Fizjoterapia Polska”. Jest członkiem rady naukowej czasopism: „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Fizjoterapia Polska”, „Niepełnosprawność”, „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”, „Rehabilitacja w Praktyce”.

  Bierze udział w wielu programach prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia. Odznaczony przez Minister Zdrowia Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, a przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał również Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem.

   

  dr Maciek Kotecki – W 2005 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w Otorynolaryngologii, przygotowuje się do obrony Pracy Doktorskiej – promotor prof. dr hab. n. med. Danuta Gryczyńska. Zatrudniony w Klinice Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor prac zamieszczonych  w prasie fachowej. Autor wielu wystąpień w trakcie konferencji naukowych i szkoleń zawodowych.

  Wykładowca w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

   

  mgr Joanna Hima – specjalista logopeda. Poradnia Logopedyczna Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi im N. Barlickiego oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi wykładowca przedmiotów logopedycznych, kierownik PS Logopedii Ogólnej.

  W 2001 r. ukończenie Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej przy Wydziale Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 r. ukończenie Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego praca dyplomowa realizowana na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi pod kierunkiem prof. Zofii Uzelac i prof. Barbary Panek. W 2001 r. staż w Centrum Profilaktyki Zaburzeń Głosu i Słuchu przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

  W 2002 r. uczestnictwo w prezentacji metody Grotowskiego, prowadzonej przez prof. Teresę Nawrot (Theater Schule in Berlin) w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych. Udział w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach w kraju i zagranicą. Autorka i współautorka licznych artykułów w prasie fachowej i wystąpień naukowych z zakresu szeroko pojętej praktyki logopedycznej i neurologopedycznej.

  W 2009 r. współautorka pozycji książkowej Podstawy rehabilitacji głosu, pod red. Prof. dr hab. n. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej a w 2010 r. współautorka książki Five Nations- Snapeschots of Deefnes pod red. Dr-a Harrisa (Irlandia).

  Od 2004 r. wykładowca przedmiotów logopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (Wprowadzenie do logopedii, Wspomaganie rozwoju mowy, Wprowadzenie do zaburzeń mowy, Wstęp do logopedii, Emisja głosu)

  Od 2005 do 2012 roku kierownik Podyplomowego Studium Logopedii Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.

  Od 2012 r. prowadzenie zajęć z zakresu emisji głosu dla słuchaczy Podyplomowego Studium Logopedii Medialnej z Logopedią Ogólną na Uniwersytecie Łódzkim.

  Wymagane dokumenty
  • podpisane ksero dyplomu/świadectwa ukończenia studiów logopedycznych
  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu osobistego
  Organizacja

  Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Dzięki współpracy z Pabianickim Centrum Medycznym 189 h zajęć i 217 h stażu będą odbywały się w PCM.

  Informacje dodatkowe

  Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni