Centrum Kształcenia Podyplomowego - CKP
Studia podyplomowe on-linePsychologia w biznesieProjektowanie i realizacja ogrodówProjektowanie i aranżacja wnętrzKwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotuLogopedia / Neurologopedia ogólna i dziecięca
zapisz się
Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji (ONLINE)

CEL STUDIÓW:  "Z wielowiekowych doświadczeń medycyny płynie dla potomnych cenne przesłanie praktyczne — lepiej zapobiegać powstawaniu schorzeń niż biedzić się nad ich usuwaniem, lepiej zastępować terapię profilaktyką. Zakłada się przy tym, że profilaktyka kosztuje na ogół mniej niż terapia" (T. Kotarbiński, Abecadło praktyczności). Społeczeństwo polskie będzie się w najbliższej i dalszej przyszłości borykać z takimi problemami, jak:

 • wydłużanie średniej długości życia i starzenie się populacji;
 • wzrost liczby osób niepełnosprawnych;
 • spadek przyrostu naturalnego;
 • nasilenie się patologii społecznych;
 • wzrastające znaczenie chorób cywilizacyjnych.

Celem studiów podyplomowych Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą i użyteczną wiedzą o medyczno-biologicznych uwarunkowaniach współczesnego świata. Uczestnicy — pod kierunkiem wybitnych specjalistów — dowiedzą się m.in. o „epidemiach i plagach” XXI wieku, zagrożeniach związanych z trybem życia i pracy, działaniu drobnoustrojów, uzależnieniach. Posiądą też kompetencje niezbędne w skutecznym zapobieganiu uświadomionych zagrożeń zdrowotnych i w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego wśród jednostek i zbiorowości. Będą umieli gromadzić i wykorzystywać dane empiryczne potrzebne do formułowania diagnoz określonej rzeczywistości zdrowotnej i wystąpienia zagrożeń w tym obszarze. Ten nowy kierunek studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw postanowieniom Unii Europejskiej w zakresie poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania różnym chorobom oraz usuwania źródeł zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Program studiów odróżnia od obecnych na rynku ofert podejście multidyscyplinarne, obejmujące problemy zdrowotne, społeczne, prawne współczesnego społeczeństwa.  

 

ADRESACI:

 • absolwenci studiów licencjackich, magisterskich (równorzędnych) kierunków medycznych i okołomedycznych, ekonomiczno-socjologicznych;
 • osoby przygotowujące się do pracy lub pracujące w instytucjach państwowych, służbach mundurowych i w różnych ogniwach samorządowych, w których wymagane są umiejętności zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym ludności i państwa oraz tworzenia rzeczywistości zmniejszającej ryzyko zdrowotne;
 • pracownicy sektora ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, ochrony środowiska, specjaliści w zakresie prawa pracy.

 

W PROGRAMIE: W programie studiów podyplomowych Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji:

I. Choroby cywilizacyjne

 1. Promocja zdrowia w chorobach układu krążenia
 2. Europejski kodeks walki z rakiem
 3. Bioterroryzm — zagrożenia w Polsce
 4. Razem przeciw AIDS
 5. Otyłość i cukrzyca
 6. Priony
 7. Zakażenia szpitalne
 8. Wypadki, urazy

II. Wiek podeszły

 1. Starość nie jest chorobą
 2. Znaczenie wysiłku fizycznego
 3. Choroby degeneracyjne i zwyrodnieniowe — zapobieganie
 4. Odmienność zachowań społecznych i mentalnych ludzi w wieku podeszłych

III. Uzależnienia — problem współczesnego świata

 1. Narkomania — zapobieganie i terapia
 2. Alkoholizm — skuteczna prewencja
 3. Nikotynizm — nieznikający nałóg

IV. Środowisko a drobnoustroje

 1. Zmiany fenotypowe bakterii
 2. Zmiany genotypowe bakterii
 3. Antybiotyki
 4. Probiotyki i prebiotyki
 5. Pestycydy
 6. Detergenty

V. Bezpieczny dom, bezpieczna praca

 1. Środowisko pracy a zdrowie
 2. Wypalenie zawodowe
 3. Pracoholizm — niedoceniany zabójca
 4. Ekologia człowieka
 5. Ergonomia na miarę wyzwań epoki

UWAGA:  Studia w formule Blended Learning. 75% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Zajęcia w formie e-learningowej organizowane są przy współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Pozostałe 25% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych w weekendy.

 

 

CZAS TRWANIA:  2 semestry, 200 godzin  

 

KOSZT:  3200 PLN płatne w 8 ratach miesięcznych  

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY:  prof. dr hab. n. med. Andrzej Denys - absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej, gdzie po ukończeniu studiów rozpoczął karierę naukową. Jest profesorem i doktorem nauk medycznych, ze specjalizacją mikrobiologia. Profesor Denys jest uznanym autorytetem w swoje dziedzinie. Opublikował ponad 500 prac naukowych, brał udział w ponad 50 zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych. Był opiekunem w 5 przewodach habilitacyjnych oraz promotorem 24 zakończonych przewodów doktorskich. Recenzował około 100 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, a także przygotowywał oceny dla Centralnej Komisji i programy badań dla Komitetu Badań Naukowych. Członek towarzystw międzynarodowych i Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii, Komitetu Mikrobiologii PAN, Polskiego Komitetu Normalizacji, a także redakcji czasopism medycznych. Laureat nagród Ministerstwa Obrony Narodowej oraz nagród Rektora WAM za pracę naukową. Jest ekspertem w 4 dziedzinach medycyny: wirusologii, mikrobiologii lekarskiej, zdrowia publicznego, promocji zdrowia.    

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy
 • kopia dowodu osobistego
 • odpis dyplomu studiów I lub II stopnia

 

ORGANIZACJA: Organizatorem studiów podyplomowych Zagrożenia zdrowotne we współczesnej cywilizacji jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec - wrzesień - Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń - luty - Rekrutacja na semestr letni

UWAGA:  Studia w formule Blended Learning. 75% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Zajęcia w formie e-learningowej organizowane są przy współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Pozostałe 25% zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych organizowanych w weekendy.

twój e-mail
temat

Centrum Kształcenia
Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pok. K019
90-212 Łódź